АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п 

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Максименко С. Д. 

Драматичні моменти людського існування 

3-17 

2

Циба В. Т. 

Системний аналіз сутності соціалізації особистості 

17-26 

3

Малхазов О. Р. 

Хронорефлексометрія як метод діагностики надійності приймання та переробки інформації людиною 

26-37 

4

Сердюк Л. З. 

Психологічний захист і адаптація студентів з інвалідністю у ВНЗ 

37-44 

5

Єрмаков І. Г.,

Пузіков Д. О. 

Життєтворчі компетенції особистості 

44-53 

6

Кочубейник О. М.

Факт у психології: суперечливість його розуміння

53-63

7

Питлюк-Смеречинська О. Д.

Психокорекція особистісних диспозицій відхильної поведінки засобами психотренінгу

63-71

8

Тарновська О. С.

Девіантна поведінка підлітків з акцентуйованими характерами

71-76

9

Боднар А. Я.

Теоретична модель процесу взаємодії колективності та індивідуальності в професійному самовизначенні студентів

76-86

10

Ламбуцька Ж. А.

Функціональні особливості пам’яті в структурі психофізіологічного забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності

86-93

11

Сила Т. І.

Соціально-психологічні установки особистості як фактор самореалізації молоді

93-98

12

Ракша Е. Г.

Тілесна свідомість дитини з хронічною соматичною хворобою та формування базисних засад особистості

98-107

13

Гуцуляк Н. М.

Поняття норми та девіацій поведінки

107-112

14

Радчук В. М.

Аналіз психологічних підходів до класифікації міжособистісних конфліктів

112-116

15

Дубчак Г. М.

Психологічні механізми внутрішньоособистісних конфліктів

116-121

16

Гітун Н. І.

Соціалізація особистості в умовах трансформації сім’ї

121-126

17

Савченко Т. Л.

Системна організація уваги та загальні принципи її корекції як засіб оптимізації навчальної та професійної діяльності

126-136

18

Поснова Т. П.

Виявлення конфліктності цінностей молоді за методикою Ш. Шварца

136-143

19

Алексєєва Л. В.

Проблема адаптації першокласників до навчальної діяльності

143-151

20

Гавалешко О. М., Самборська О. Я.

Особливості психологічної залежності від комп’ютерних ігор у підлітково-юнацькому віці

151-157

21

Новікова О. А.

Психологічні закономірності розвитку просторового мислення

157-165

22

Кольченко К. О.,

Нікуліна Г. Ф.

Організаційні засади забезпечення інклюзії студентів з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище

166-171

23

Шмаргун В. М.

Урівноваженість нервових процесів у дітей підліткового віку з різним рівнем психометричного інтелекту

171-180

24

Купрєєва О. І.

Формування навичок самопрезентації у студентів з інвалідністю методом соціально-психологічного тренінгу

180-188

25

Іванова І. Б.

Теоретико-методологічні засади навчання молоді в інтегрованому освітньому середовищі

188-198

26

Бондаренко Л. В.

Методологічні психолого-педагогічні проблеми виховання молоді

198-203

27

Берещук О. М.

Психолого-педагогічні проблеми реалізації дидактичних принципів організації навчання в сучасній загальноосвітній школі

203-210

28

Ткачук Т. М.

Психофізіологічне забезпечення навчальної діяльності студентів як умова підтримання їхнього фізичного та психічного здоров’я

210-217

29

Калмикова Л. В.

Теоретичний аналіз проблеми інтеграції дітей та молоді з особливими потребами в освітніх закладах

217-227

30

Сас Н. М.

Використання досягнень соціології, менеджменту, педагогіки у розвитку інноваційних процесів соціальної сфери

227-231

31

Кравченко І. В.

Особливості педагогічних конфліктів у взаємодії студентів і викладача вищої школи

231-235

32

Пузіков Д. О.

Освітня технологія супроводу життєвого проекту учня

235-246

33

Павлова І. Ю.

Проблема самоусвідомлення образу «Я» в осіб з ДЦП

246-255

34

Островська О. І.

Сімейний діагноз у структурі багатоосьового психологічного діагнозу хворих на шизофренію

255-263

35

Кондратюк Г. В.

Формування мотивації навчальної діяльності студентів інтегрованої групи

263-267

36

Кокун О. М.

Дослідження компонентів психофізіологічної готовності до педагогічної діяльності

268-279

37

Тюптя Л. Т.

Проектування у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи

279-290

38

Чепа М.-Л. А.

Про предмет і об’єкт судово-психологічної експертизи

290-299

39

Пасічняк Р. Ф.

Соціально-психологічні детермінанти професійної ідентичності

299-304

40

Корніяка О. М.

Культура спілкування педагога: психологічний вимір

304-317

41

Рождественський А. Ю.

Проблема психологічної надійності діяльності молодих спеціалістів

317-326

42

Осьодло В. І.,

Науменко Д. В.

Розвиток ціннісно-смислової сфери молоді під впливом навчально-службової діяльності

326-333

43

Макаренко Н. Г.

Соціально-психологічні особливості військово-юридичної діяльності

333-342

44

Ковальов В. І.

Оптимізація особистісного часу вчителя як психотемпоральна технологія вдосконалення педагогічної діяльності

342-355

45

Низовець О. А.

Розвиток комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх психологів

355-362

46

Висоцька Л. Г.

Психофізіологічний відбір і шляхи адаптації полярників в умовах української антарктичної експедиції

362-370

47

Санташов В. І.

Психологічні особливості оптимізації конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби

370-375

48

Мацевко Т. М.

Результати впровадження експериментальної програми розвитку управлінської компетентності менеджерів військово-соціального управління

375-383

49

Лазуренко О. О.

Умови формування емоційної сфери студентів-медиків у навчальній діяльності

383-391

50

Жук А. В.

Професійно значущі якості особистості майбутніх лікарів-психологів

391-397

51

Козліковська Н. Я.

Комунікативна компетентність як чинник розвитку особистості в період ранньої юності

397-401

52

Пірен М. І.

Бюрократизм у системі діяльності політико-владної еліти України як чинник конфліктності влади і народу

402-408

53

Петрунько О. В.

Соціалізація в умовах медіасередовища: актуальність проблеми

408-415

54

Серьогін Ю. В.

Молодь і проблеми духовності на сучасному етапі та у творах класиків 60-х років ХІХ століття

415-423

55

Чайка Г. В.

Новий культурологічний чинник: комп’ютерні ігри

423-433

56

Федорченко І. М.

Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади

433-442

57

Кравченко О. П.

Презентованість особистості власного життєвого шляху: постановка проблеми

442-450

58

Лучанська В. В.

Особливості розвитку креативності молоді ХХІ століття

450-456

59

Кологривова Е. І.

Прагнення як один із чинників переживання особистістю суб’єктивного благополуччя

456-463

60

Скуловатова О. В.

Міфологічна основа творення картини світу особистості

463-473

61

Драгомерецька І. В.

Особливості афективної складової статеворольової ідентичності у старших школярів та студентів

473-478

62

Мурза В. П.

Сучасні підходи до профілактики і лікування остеохондрозу

479-484

63

Кулик О. М.

Соціальний захист молоді — шлях до демократизації управлінської діяльності та попередження конфліктів в українському суспільстві

484-491

64

Адирхаєв С. Г.,

Адирхаєва Л. В.

Організаційні аспекти фізкультурно-спортивного супроводу навчання студентів з особливими потребами Університету «Україна»

491-500

65

Хорошуха М. Ф.

До природи агресивної учнівської молоді (на прикладі юних спортсменів 13–16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту)

500-509

66

Шиян В. М.

Методи реституційного правосуддя у практиці соціальної роботи з неповнолітніми правопорушниками

509-519

67

Пожидаєва О. В.

Консультування як один із напрямів професійної діяльності соціального педагога

519-524

68

Шиян В. М.,

Галкіна В. М.

Технологія соціального супроводу людей з особливими потребами в освітньому середовищі

524-535

 

 

Автори випуску

535-539

 

 

Зміст

 

    Титул  

 Номер сторінки у виданні: 1
Автор:

Повернутися до списку новин