АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п ПІБ Назва статті Сторінки
1 Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Інклюзивне  університетське  середовище як  запорука  якісної  і  доступної  вищої  освіти 10-14
2 Шевцов А. Г. Корекційна андрагогіка як теоретична основа організації професійної освіти студентів з інвалідністю 15-25
3 Тюптя О. В.

Навчально-методичне забезпечення викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів гуманітаріїв: цілі та завдання, принципи, особливості підручникотворення

25-31
4 Барно О. М. Проблема людей з особливими потребами як гостра державна проблема 32-41
5 Дворнікова Н.С. Критерії ефективності впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у вищих навчальних закладах 41-49
6 Іванова І. Б. Особливості формування знань, умінь та навичок професійної діяльності у процесі викладання дисципліни „Соціальна робота (теорія і практика)” 50-64
7 Кучменко Е. М., Кучменко Б. А. Гуманітарний підхід  до проблем  працевлаштування інвалідів:  шляхи їх подолання в Україні 64-76
8 Шарон Равер Лампман Наслідки інклюзії: результати одного з університетів США 76-81
9 Winnicki T. A New Approach to Disabled Students Recruitment and Studying Linked with an Intensive Rehabilitation 81-86
10 Козліковська Н. Я. Позааудиторна робота як складова вищої освіти 86-93
11 Богінська Ю. В. Соціалізація підлітків з обмеженими можливостями у США: досвід роботи 93-98
12 Чабанний В. Ф. Тенденції і досвід соціальної реабілітації в інтегрованому освітньому середовищі в країнах Латинської Америки 98-107
13 Radzevičienė Liuda, Juodraštis Adolfas Mentally Disabled Young Adults: Attitudes to Their Work Abilities 108-116
14 Єжова Т. Є. Зміст і структура дефектологічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів 116-124
15 Ізмайлова І. Г. До питання про формування професійної компетенції у студентів спеціальності "Переклад" у сучасних умовах 124-134
16 Горбик О. Р. Методологічні аспекти навчання студентів-дизайнерів з особливими потребами проектуванню об’єктів, адаптованих для інвалідів 134-142
17 Гусєва Л.Г. Роль декоративно-ужиткового мистецтва у формуванні творчої особистості дизайнера 142-147
18 Куцевич В. В. Питання забезпечення доступності маломобільних груп населення     до об’єктів житлово-цивільного призначення 148-155
19 Медвідь О. М. Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу 156-161
20 Герасін О. І. Модульний принцип у викладанні програмування на мові VBA 161-167
21 Байдак Л. М. Навчання студентів роботи з термінами комп’ютерного дискурсу 168-177
22 Кравцова А. H. Адаптация студентов с ограниченными возможностями к учебной работе в вузе 178-182
23 Гур В. І. Формування гуманістичних ідеалів у молоді 182-187
24 Свідло Т. М. Гуманістична традиція національної системи виховання і освіти 188-193
25 Гусак Н. К., Гусак К. О. Морально-ціннісні орієнтації людей з особливими потребами 193-199
26 Бикова Т. В. Поетичне слово як один із засобів виховання у студентів з особливими потребами почуття патріотизму і любові до України 199-206
27 Анацька Н. В. Екологічне виховання людини в умовах глобалізації 206-212
28 Ануфріенко О.А. Вплив філософії освіти на форміування свідомості фахівця-аграрія з особливими потребами початку ХХІ ст. в Україні 212-218
29 Зезека Н. О. Проблеми забезпечення соціального захисту незайнятої молоді: досвід та шляхи покращення 218-225
30 Литвин А. B. Порівняльний аналіз зарубіжних моделей бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору 226-235
31 Засенко В., Колупаєва А. Стан та пріоритети розвитку освіти дітей з психофізичними порушеннями 236-240
32 Будяк Л. В. Поступ системи спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі 240-246
33 Кравець Н.П. Виховання в учнів з порушеннями інтелекту культури людських взаємин на уроках читання 246-255
34 Жук В. В. Організаційно-педагогічний аспект інтегрування дітей з порушеннями слуху в загальноосвітній простір 255-261
35 Борщевська Л. В. Критерії диференційованого навчання дітей з порушеннями слуху 261-266
36 Таранченко О. М. Формування науково-методичних засад освіти дітей зі зниженим слухом 266-274
37 Литвинова В. В. До питання методів навчання математики на початковому етапі в спеціальних загальноосвітніх школах для дітей з порушеннями слуху 275-283
38 Максименко Ніна Використання різних засобів комунікації на уроках математики початкових допоміжних класів шкіл для дітей з порушеннями слуху 283-288
39 Кульбіда С. В. Сучасні системи навчання нечуючих дітей  і використання жестової мови (на матеріалах зарубіжної теорії та практики) 289-295
40 Гудим Ірина Теоретичні аспекти використання жестів як невербальних засобів комунікації в умовах зорової депривації 295-301
41 Зборовська Н. А. Ефективність запам’ятовування жестів (на матеріалах дослідження Т.В. Розанової) 301-306
42 Чеботарьова О. В. Проблеми індивідуального навчання дітей з ДЦП 306-311
43 Шульженко Д. І. Організаційні засади діяльності спеціальних освітньо-реабілітаційних установ для дітей з аутистичним спектром порушень 311-319
44 Андрєєва Н. С. Практика адапації  дитини з аутистичними порушеннями у спеціальному навчальному закладі як запорука успішного навчання 319-328
45 Хворова Г. М. Реабілітаційний туризм як новітня технологія корекційної роботи з дітьми з аутизмом 328-335
46 Квітка Н. Організація навчальної роботи молодших школярів на уроці образотворчого мистецтва 335-341
47 Довгопола К. С. Аплікація на уроках образотворчого мистецтва в школах для сліпих дітей 342-349
48 Легкий О. М. Компенсаторно-розвивальна роль трудового навчання дітей з порушеннями зору 349-353
49 Калініна Л. А. Використання лялькотерапії як напрямку корекційної педегогики у роботі з дітьми з особливими потребами 353-361
50 Сердюк Л. З. Психологічні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів з інвалідністю 362-369
51 Євдокимова Н. О. Психологічна підготовка майбутнього фахівця як суб’єкта професійної правничої діяльності під час навчання у ВНЗ 369-378
52 Шмаргун В. М. Тілесне у розвитку психіки людини 378-389
53 Дубич, Пархомчук Сутність та принципи особистісно орієнтованого виховання студентів з особливими потребами 389-400
54 Литовченко С. В. Психолого-педагогічний супровід навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах (організаційний аспект) 400-409
55 Ляховець Л. О. Теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену соціального інтелекту 410-418
56 Пожидаєва О. B. Характеристика змісту соціально-педагогічної консультативної взаємодії і технологічних етапів консультативної бесіди 418-426
57 Скок А. Г. Зв’язок між особистісними рисами викладача вищого навчального закладу та комунікативною толерантністю 426-432
58 Тюптя Л. Т.

Служби екстреної психологічної допомоги по телефону

433-446
59 Бернацька О. Б. Роль творчого компоненту у розвитку потреби  самоактуалізації 446-454
60 Горбащенко Т. М. Психологічні особливості множинного інтелекту у студентів з особливими потребами 454-462
61 Дроздов О. Ю. Агресивна поведінка на робочому місці: аналіз феномена 462-472
62 Дроздова М. А. Сім’я як чинник політичної соціалізації дітей та молоді 472-482
63 Авраменко М. Л., Маліновська Н. М. Досвід всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів щодо забезпечення організаційно-методичного та інформаційного простору в мережі центрів професійної реабілітації інвалідів 483-487
64 Березовська Л. І. Реабілітація дітей з особливими потребами як соціальна проблема 487-491
65 Миценко Є. В. Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою 491-496
66 Авраменко М. Л., Кузнєцов Д. А. Оcновні аспекти організації лікувальної фізкультури в умовах всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів 496-499
67 Березовський А. П. Технологія застосування елементів су джок для усунення наслідків остеохондрозу шийного відділу хребта 500-505
68 Бобренко І. В. Формування рухових умінь дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку 505-511
    Титул 1
    Редакційна колегія 2
    Зміст 3-9


Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин