АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Колупаєва А.А.

Інклюзивна освіта як трансформаційна стратегія сучасної освітньої політики

11-19

2

Байрамов В.Д.

Социальная интеграция через образование лиц с ограниченными возможностями здоровья

19-23

3

Старобина Е.М.

Теоретические подходы к комплексному сопровождению интегрированного профессионального образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья

24-29

4

Роганова М.В.

Становлення духовної культури студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах центру духовно-інтелектуального розвитку та реабілітації

29-38

5

Ингрида Баранаускене, Люда Радзевичене

Условия успешной подготовки лиц с ограниченными возможностями к учебе в вузе

39-50

6

Ореховская Н.А.

Потребность лиц с ограниченными возможностями здоровья в высшем образовании

50-55

7

Чайковський М.Є., Польовик О.В.

Готовність освітнього простору ВНЗ до соціальної адаптації студентів з особливими потребами

55-62

8

Богінська Ю.В.

Соціально-педагогічна підтримка і супровід студентів з обмеженими можливостями в Автономній Республіці Крим: аналіз стану та перспективи

62-70

9

Егоров П.Р.

Реализация модели организационно-педагогического сопровождения учебного процесса людей с особыми образовательными потребностями на основе использования адаптивных компьютерных технологий в республике Саха (Якутия)

70-84

10

Максимчук В.С.

Якісні зміни в галузі професійної освіти ФРН (1960–2002)

84-91

11

Ingrida Baranauskienë, Liuda Radzevicienë

Інгріда Баранаускене, Люда Радзевічене

Students in special education studies: peculiarities of professional motivation Студенти в спеціальних освітніх дослідженнях: особливості професіональної мотивації

92-104

12

Sharon A. Raver-Lampman,

Ш. Равер-Лампман

Identified significant stressors of caregivers of individuals with disabilities Визначення значимих факторів стресів піклувальників інвалідів

104-110

13

Барно О.М.

Використання корекційних та оздоровчих елементів у реабілітаційній діяльності ВНЗ

110-115

14

Мусаєв К.Ф.

Підходи до побудови логічної структури навчального матеріалу

116-122

15

Петько Л.В.

Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти

122-134

16

Добровіцька О.О.

Інтегрована освіта як один із чинників формування толерантності в молоді

134-141

17

Хижун Я.В.

Дискусія як ключовий елемент інтерактивного навчання студентів на практичних заняттях з англійської мови

141-149

18

Сандовенко І.В.

Вирішення проблем інклюзії людей з особливими потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади

150-156

19

Кучіна В.С.

Принципи інтерактивного навчання іноземних мов та їх відповідність вимогам кредитно-модульної системи освіти у ВНЗ України

156-165

20

Дишлева С.М.

Організація тестового контролю рівня сформованості навички читання текстів зі спеціальності при вивченні іноземної мови

165-172

21

Кормакова Т.Л.

Індивідуальна робота як складова у формуванні творчої особистості студентів з особливими потребами

172-178

22

Бондарєва Л.І.

Підприємницька підготовка дорослих як нагальна вимога ринкових відносин в Україні

179-183

23

Васильєв В.В.

Специфіка формування кваліфікаційних вимог до державних службовців системи соціального захисту

183-190

24

Березовська Л.І.

Зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту людей з особливими потребами

190-195

25

Терюханова І.М., Стульпінас Н.К.

Удосконалення діяльності служби зайнятості щодо професійного навчання інвалідів в сучасних умовах

195-202

26

Будяк Л.В.

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти: аналіз міжнародних документів і законодавства України

202-206

27

Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф.

Організація навчальних місць студентів з інвалідністю як чинник їхньої інклюзії у професійне середовище

207-211

28

Таранченко О.М.

Інклюзивна освіта для дітей із порушеннями слуху: революційна тенденція чи еволюційний процес?

212-218

29

Єжова Т.Є.

Наукові підходи до навчання комп’ютерної грамоти

218-225

30

Скрипник Т.В.

Дослідження продуктивності взаємодії батьків з аутичною дитиною

225-233

31

Щербина С.М., Щербина І.Ю.

Педагогічна позиція та її роль у взаємодії вчителя і учнів на уроці

233-240

32

Трикоз С.В.

Зміст і завдання сенсорного виховання дітей з інтелектуальною недостатністю

240-246

33

Висоцька А.М.

Основні напрями діяльності вихователя спеціального навчального закладу для розумово відсталих дітей

246-254

34

Шорохова В.В.

Працездатність як важливий чинник успішного навчання розумово відсталих учнів

254-260

35

Кравець Н.П.

Ілюстративний матеріал читанок і проблема формування читача

260-270

36

Ибрагимова А.Р.

Наглядность как средство повышения познавательной активности умственно отсталых школьников на уроках трудового обучения

270-276

37

Чеботарьова О.В.

Організація проектно-технологічної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках квітникарства

276-283

38

Вдовиченко І.В.

Основні напрями корекційно-виховної та соціально-реабілітаційної діяльності педагога-дефектолога в спеціалізованих дитячих будинках

284-288

39

Зоренко І.С.

Щербина І. Ю. 

Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови

289-299

40

Бобренко І.В.

До проблеми просторового орієнтування глухих молодших школярів із обмеженням інтелектуального розвитку

300-306

41

Шмаргун В.М.

Когнітивні механізми психомоторних дій

307-319

42

Тюптя О.В., Лук’яненко Н.М.

Технологія формування усвідомленого батьківства в груповій взаємодії

319-330

43

Хозраткулова І.А.

Особливості розвитку соціального інтересу в студентів-інвалідів в умовах навчання на психолого-педагогічному факультеті

330-337

44

Виноградова В.Є.

Розвиток особистості студента як суб’єкта спілкування

337-342

45

Кучменко О.Б.

Значення викладання біологічних дисциплін у підготовці практичних психологів

342-349

46

Лісіцин В.Д.

Детермінанти стресових станів як науково-психологічна проблема

349-359

47

Руденко О.О.

Психологічні особливості міжособистісних конфліктів студентів

360-365

48

Мітлош А.В.

Діагностика соціальних та емоційних коренів розвитку лідерства

365-376

49

Вольнова Л.М.

Соціальна складова професійної компетентності студентів — майбутніх фахівців системи діяльності "людина — людина"

376-383

50

Бажанюк В.С.

Дослідження лідерської обдарованості у школярів підліткового віку

384-392

51

Шаповалов Б.Б.

Відбір талановитої молоді до спортивних секцій кікбоксингу як перша стадія розвитку спортивної обдарованості

392-402

52

Чиханцова О.А.

Детермінанти психологічної готовності учнів до оволодіння іноземними мовами

402-409

53

Костенко Т.М.

Науково-методичні підходи до організації і змісту роботи практичного психолога у дошкільному закладі для дітей із вадами зору

410-417

54

Деркач М.В.

Психологічні аспекти підготовки студентів з обмеженими функціональними можливостями до майбутньої професійної діяльності

418-425

55

Міляєва В.Р.

Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі

425-435

56

Макарчук Н.О.

Психологічна специфіка проявів психічних станів у підлітків з розумовою відсталістю

436-445

57

Кондратюк С.М.

Особливості сенсомоторної уваги студентів-першокурсників як одна з умов успішності навчання

445-452

58

Миронюк Є.В.

Визначення та історія розвитку поняття "соціальний інтелект" у психологічній науці

452-461

59

Карелін П.А.

Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами

461-468

60

Лазуренко С.І.

Створення психофізіологічної основи для формування моторних установок

469-478

61

Хорошуха М.Ф.

Значення феномену "втрати" в проведенні психолого-фізичної реабілітації хворих із порушеннями функції опорно-рухового апарату (на прикладі багаторічного спостереження за одним із таких хворих)

479-485

62

Ковтонюк М.В., Кондраток В.В.

Методи та методики фізичної реабілітації при неспецифічних захворюваннях бронхолегеневої системи у дітей молодшого шкільного віку

485-493

63

Кравчук Л.С.

Особливості розумової працездатності та організація психофізіологічних функцій студентів із порушенням постави

494-501

64

Колядич О.І.

Особливості комплексної фізичної реабілітації при ожирінні I ступеня осіб працездатного віку

501-508

65

Шемякова М.О., Мітюков В.О., Москаленко Н.I., Кириллов О.М., Чернов I.В.

Клініко-фізіологічне обґрунтування фізичної реабілітації вагітних жінок із фетоплацентарною недостатністю, які страждають на варикозну хворобу

509-517

66

Гур В.І.

Інформаційність, технологічність у навчанні та вихованні людей з особливими потребами

518-525

67

Кучменко Е., Кучменко Б.

Сучасні тенденції міжкультурного спілкування

525-535

68

Ковальчук Н.Д.

Формування особистості в контексті антропологічної кризи людства

535-540

69

Гусак Н.К.

Люди з особливими потребами і процес формування національної еліти

540-545

70

Челан Л.

Пути социальной адаптации незрячих студентов в условиях обучения в высшей школе

545-552

 

 

Автори випуску

553-558

 

 

До відома авторів

559-560

 

 

Титул

 

 

 

Зміст

 Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин