АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Проблеми впровадження реабілітаційно-спортивного супроводу навчання студентів з особливими портебами

Г. М. Бойко,

кандидат психологічних наук

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СПОРТИВНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Розглянуто проблеми впровадження реабілітаційно спортивного супроводу навчання студентів з особливими потребами. Охарактеризовані групи негативних факторів, що впливають на формування особистості студентів інвалідів.

Рассмотрены проблемы внедрения реабилитационно спортивного сопровождения обучения студентов с особыми потребностями. Охарактеризованы группы негативных факторов, влияющих на формирование личности студентов инвалидов.

The article reviews questions of implementing rehabilitation and sports accommodation of students with special needs. It also provides characteris  tics of negative factors groups that influence formation of students’ with di  sability personalities.

Враховуючи, що фізична культура і спорт є потужним джерелом відновлення психосоматичного здоров’я, корекції та компенсації вроджених і набутих вад розвитку, соціальної адаптації та інтеграції у суспільство, у програмі освіти інвалідів велика увага має приділятися реабілітаційно-спортивному супроводу інтегрованого навчання та виховання студентів з особливими потребами [2; 3]. Як свідчить практичний досвід, вирішення вказаних завдань найкращим чином забезпечується завдяки співпраці з українським і регіональним центрами з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», реабілітаційно-спортивними школами інвалідів, що мають багаторічний досвід роботи в цій галузі.

Комплексною системою супроводу навчання передбачено залучення студентів з особливими потребами до систематичних занять фізичною культурою, відвідування факультативних занять і спортивних секцій з метою поліпшення стану здоров’я, розкриття потенційних можливостей, розширення сфери життєдіяльності молоді з інвалідністю, підвищення розумової та фізичної працездатності, корекції й компенсації відхилень у розвитку, а також соціальної адаптації та інтеграції у суспільство [1; 2].

Упровадження системи реабілітаційно-спортивного супроводу навчання студентів з інвалідністю передбачало реалізацію низки організаційних заходів. Зокрема, проведене анкетування дало змогу з’ясувати, що у переважної більшості студентів-інвалідів спостерігається упереджене і пасивне ставлення до пропозиції відвідувати реабілітаційно-спортивні заняття. Для з’ясування причин переважно негативного ставлення досліджуваних до можливостей використання засобів фізичної культури і спорту з метою поліпшення стану здоров’я, корекції порушень моторної сфери, сприяння психічному, фізичному та соціальному розвитку викладачами кафедри фізичної реабілітації проведено вибіркове опитування студентів. Його результати дали змогу встановити причини негативних тенденцій, що вказують переважно на несприятливий розвиток особистості студентів з особливими потребами. Так, кількісний і якісний аналіз отриманих даних дав можливість виокремити три групи негативних факторів впливу на формування особистості студентів-інвалідів. Охарактеризуємо їх.

По-перше, це 87% студентів-інвалідів, які мають неадекватну (занижену) самооцінку. За низькою самооцінкою приховано два різних психологічних явища: істинна невпевненість у собі [1], що є наслідком відсутності системи корекційного навчання та виховання соціальної спрямованості на всіх етапах розвитку особистості, і «захисна» невпевненість у собі [2], що полягає у самонавіюванні власного невміння, відсутності здібностей тощо, що дає змогу не докладати жодних зусиль задля досягнення кращих результатів у будь-якій діяльності.

По-друге, це негативно-насторожене ставлення до занять фізичною культурою, відсутність бажання систематично займатися, відсутність елементарних валеологічних і фізкультурних знань. Причини такого стану є наслідком багаторічної гіперопіки з боку батьків, безпідставного відлучення дітей із вродженими і набутими вадами розвитку від обов’язкових та всіх інших форм занять фізичною культурою, постійного декларування обмежень, а не можливостей дитини з боку найближчого соціального оточення і педагогів на всіх етапах розвитку особистості інвалідів. Зрештою, це призводить до обмеження дієздатності й сфери життєдіяльності студента-інваліда, низької соціальної активності, порушень психофізичного, соціального та особистісного розвитку.

По-третє, це пасивне ставлення студентів з особливими потребами не тільки до свого здоров’я, а й до навчання, що виявляється у небажанні докладати суттєві зусилля задля здобуття освіти. Указане є наслідком неадекватного соціального виховання, коли батьками студентів (у минулому дітей-інвалідів) у переважній більшості випадків декларувалася і продовжує декларуватися така позиція: «Дитині-інваліду всі зобов’язані всіляко сприяти». У такому разі відбувається прихована заміна тлумачення терміна «сприяти» на термін «давати за так» (включаючи освіту) тільки через те, що ми маємо справу з інвалідом.

Отже, виявлені особливості психосоціального розвитку студентів з інвалідністю були враховані у процесі впровадження системи реабілітаційно-спортивного супроводу навчання студентів з особливими потребами, що безпосередньо пов’язано з реалізацією основних державних програм у галузі соціального захисту і підтримки інвалідів, розвитку фізичної культури і спорту та здійснюється через ВНЗ, СДЮСШ спортсменів-інвалідів, регіональний і Український центр із фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Проведення спільних реабілітаційно-оздоровчих і фізкультурноспортивних заходів забезпечує відновлення належного стану здоров’я студентів-інвалідів, корекцію та компенсацію вроджених і набутих вад розвитку, підвищення рівня спортивної майстерності, сприяє поступовій освітній адаптації й інтеграції в суспільство студентів з обмеженими можливостями.

Література

  1. Бойко Г. М. Організація інтегрованого навчання студентів з обмеженими можливостями на факультативних заняттях з фізичного виховання // Імідж сучасного педагога.— 2005.— № 304 (52-53).
  2. Бойко Г. М. Теоретичні та практичні аспекти впровадження системи супроводу інтегрованого навчання студентів з обмеженими можливостями // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.— 2006.— № 2.
  3. Забезпечення рівних можливостей для навчання студентів з інвалідністю / К. О. Кольченко, Ш. Равер-Лампман, Г. Ф. Нікуліна та ін.— К.: Університет «Україна», 2005.— 76 с.

Ключові слова: студенти з особливими потребами, реабілітаційно-спортивний супровід, негативні фактори впливу, формування особистості студента-інваліда.

Key words: students with special needs, rehabilitation and sports accommodation, negative influence, formation of disabled student’s personality.Номер сторінки у виданні: 251

Повернутися до списку новин