АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Медико-методологічне обґрунтування рекомендацій щодо оволодіння робітничою професією «соціальний робітник» в умовах всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

М. Л. Авраменко,

кандидат медичних наук

Д. А. Кузнєцов,

кандидат медичних наук

В. М. Анищенко,

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів

МЕДИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОВОЛОДІННЯ РОБІТНИЧОЮ ПРОФЕСІЄЮ «СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК» В УМОВАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Стаття містить матеріали, в яких дано медичне та методологічне обгрунтування навчання інвалідів професії «соціальний працівник» в умовах Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, а також чітко сформовані показання і протипоказання для оволодіння цією професією.

Статья содержит материалы, в которых дано медицинское и методологическое обоснование обучения инвалидов профессии «социальный работник» в условиях Всеукраинского центра профессиональной реабилитации инвалидов, а также четко сформированы показания и противопоказания для овладения этой профессией.

In article had materials in which the medical and methodological sub stantiation of training of invalids by a trade «the social worker» in conditions of National center of professional rehabilitation of invalids is determined are resulted. Indications are precisely specified in article and contra indications for mastering by this trade.

Професія соціального робітника пов’язана з наданням соціальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, тобто особам, які характеризуються соціальною незахищеностю, обмеженням рухової активності.

Професійне навчання інвалідів за робітничою професією «соціальний робітник» супроводжується поєднанням переважно фізичної праці середньої тяжкості та напруженості, розумового навантаження легкої вираженості, а також напруження системи зорового та слухового аналізаторів.

До несприятливих факторів професійного навчання треба віднести: періодичне значне фізичне навантаження, пов’язане з докладенням зусиль щодо зміни положення тіла малорухомої людини, яка потребує догляду; безпосередній контакт із хворими (інфекційні захворювання, психічні розлади); постійну роботу на ногах; зміну емоційного стану під впливом зниженого емоційного тонусу клієнта; загрозу користування несправною побутовою технікою.

 

Задля підвищення рівня якості й ефективності професійного навчання за робітничою професією «соціальний робітник» разом із Проектом ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних» та Українським міжгалузевим центром модульного навчання (УМЦМН) у 2004 р. був розроблений пакет модульних навчальних матеріалів і програмно-методичної документації за цією професією. Розробленню цих матеріалів передувала поглиблена дослідницька робота, зокрема, розроблення та написання медико-методологічного обґрунтування рекомендацій щодо оволодіння робітничою професією «соціальний робітник». Для забезпечення спроможності здійснювати навчання людей з обмеженими фізичними можливостями за цією професією рекомендований такий перелік захворювань, при яких навчання інвалідів є перспективним: дитячий церебральний параліч (за винятком гіперкінетичної форми, спастичної діплегії з вираженим порушенням функції рухів у верхніх і нижніх кінцівках); наслідки перенесених нейроінфекцій без виражених порушень функції рухів у верхніх і нижніх кінцівках; наслідки перенесених черепно-мозкових травм без симптомів вегетативно-судинної дисфункції (за винятком порушень у руховій сфері); нервово-м’язові захворювання переважно первинного характеру без вираженого порушення рухової функції кінцівок; захворювання опорно-рухового апарату (за винятком значних порушень статико-динамічної функції); набута глухота різної генези, що підлягає корекції слуховим апаратом; помірно виражені порушення функції зору — міопія легкого ступеня зі значною корекцією зору за допомогою окулярів або лінз; захворювання серцево-судинної системи з порушенням кровообігу легкого ступеня; хвороби ендокринної системи: цукровий діабет, ураження щитовидної залози, надниркових залоз без виражених метаболічних порушень; захворювання дихальної системи без симптомів вираженої бронхообструкції; хвороби шлунково-кишкового тракту: хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка, холецистит.

Модульний принцип побудови навчальних матеріалів, значна гнучкість модульної технології навчання забезпечують можливість ефективно готувати персонал за названою професією. Модульна технологія також дає змогу легко і логічно поділяти навчальний матеріал для забезпечення можливості індивідуального принципу навчання з урахуванням нозології захворювання.

Крім того, розробляючи підходи до організації професійного навчання за визначеною професією та враховуючи її специфіку, потрібно було подбати про певні можливі обмеження. Основним критерієм таких обмежень були, звичайно, медичні протипоказання.

Основними медичними протипоказаннями до навчання за робітничою професією «соціальний робітник» є: дитячий церебральний параліч (гіперкінетична форма, спастична діплегія з вираженим порушенням функції рухів у верхніх і нижніх кінцівках); наслідки перенесених нейроінфекцій з вираженими порушеннями функції рухів у верхніх і нижніх кінцівках; наслідки перенесених черепно-мозкових травм із симптомами вегетативно-судинної дисфункції, руховими порушеннями у верхніх і нижніх кінцівках; нервово-м’язові захворювання переважно вторинного характеру з вираженим порушенням рухової функції кінцівок; наслідки пологової травми з порушенням інтелекту, виражені емоційно-вольові порушення, соціальна незрілість; захворювання опорно-рухового апарату зі значним порушенням статико-динамічної функції; алергічні реакції на побутовий пил, запахи від допоміжних речовин, що використовуються при догляді за хворими та інвалідами; захворювання серцево-судинної системи з порушенням кровообігу середнього і важкого ступеня; хвороби ендокринної системи з вираженими метаболічними порушеннями; захворювання дихальної системи з бронхообструкцією; хвороби шкіри: псоріаз, постійно рецидивуюча екзема, рецидивуючий дерматит.

Розроблення навчальних матеріалів за модульною методологією Міжнародної організації праці має ще один важливий аспект при застосуванні їх для професійного навчання інвалідів. Маються на увазі ті зміни і трансформації, що відбуваються із самим навчальним процесом, функціональні зміни у роботі педагога, зміни взаємовідносин у стосунках «педагог — слухач».

Модульна технологія професійного навчання забезпечує суто індивідуальний підхід, коли кожен із слухачів може просуватися за програмою із власною швидкістю без жодних втрат якості навчання.

Звичайно, такі новітні перетворення вимагали від персоналу Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (далі — Центр) сприйняття нової інформації щодо роботи із самою модульною системою. Для того, щоб це забезпечити, за допомогою Проекту ПРООН/МОП, УМЦМН було проведено низку семінарів, групових занять та індивідуальних консультацій із проблем модульної методології МОП. Значна частина персоналу Центру пройшла навчання й одержала сертифікати на право організації навчального процесу за модульною технологією МОП.

Значним внеском у спільну роботу з упровадження модульної методології навчання в професійну реабілітацію інвалідів стала адаптація пакетів модульних навчальних матеріалів та програмнометодичної документації для підготовки людей з обмеженими фізичними можливостями. Ця робота, розпочата Центром разом з УМЦМН і Проектом ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних», стала основою для втілення цієї новітньої технології навчання у процес професійної реабілітації інвалідів в Україні.

Література

  1. Авраменко М. Л., Мартиненко О. Б. Методологія комплексної професійної реабілітації людей з особливими потребами в Україні (на базі Центрів професійної реабілітації) // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (тези доповідей).— К., 2004.— С. 37–41.
  2. Іпатов А. В. Комплексна технологія реабілітації інвалідів в Україні // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.— 2004.— № 3 (39).— С. 44–45.
  3. Ипатов А. В., Сергиени Е. В., Марунич В. В. и др. Методика составления индивидуальной программы медицинской реабилитации инвалидов, управление процессом ее реализации и контроля.— Днепропетровск: Пороги, 2003.— 107 с.
  4. Модель державної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні: Метод. реком.— Дніпропетровськ: Пороги, 2002.— 32 с.
  5. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Офіційний переклад Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 48/96.— 40 с.

Ключові слова: професійна реабілітація, модульне навчання, медичні показання і протипоказання.

Key words: professional rehabilitation, modular training, medical indications and contra-indications.Номер сторінки у виданні: 261

Повернутися до списку новин