АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Принцип наскрізної професійно-технічної освіти в дії

В.П. СИДОРЕНКО,

кандидат технічних наук, доцент

П.М. БОЙКО,

ПРИНЦИП НАСКРІЗНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ДІЇ

В статті розкривається важливість і необхідність неперервної ступеневої освіти при підготовці інженерів-механіків автомобільного транспорту, а також створення електронних варіантів підручників фахових інженерних дисциплін.

The article covers the importance and necessity of continuous staged education in training engineer-mechanics for automobile transport, and also creation of textbooks electronic versions for professional engineering disciplines.

Проблема підвищення якості підготовки кадрів завжди була, є і залишається однією з найактуальніших, на розв'язання якої спрямовані зусилля освітян і науковців педагогічних і профільних наукових установ.

Найбільш дієвим кроком для досягнення мети є, на наш погляд, запровадження неперервної освіти, яка передбачає поступове накопичення знань і вмінь з обраного фаху, починаючи з сімейного виховання, навчання в дитячих дошкільно-виховних установах, в школах, ліцеях, коледжах і вищих закладах освіти.

Особливо виправданим є запровадження цього методу при підготовці висококваліфікованих інженерно-технічних працівників. Адже необхідно збагатити майбутнього спеціаліста широким колом теоретичних знань і надати можливість отримання практичних навичок в процесі вивчення структурної будови, принципів проектування, методів і технології виготовлення деталей, режимів і економічності експлуатації, а також забезпечення організаційних засобів збереження працездатності і ефективності використання основної технічної виробничої системи. Без освоєння такого діапазону знань у межах освітньо-кваліфікаційного рівня мова про високу якість підготовки йти не може, оскільки ці питання перебувають у нерозривному динамічному взаємозв'язку і завжди вимагають глибокого аналізу і комплексного підходу при вирішенні будь-якої значущої проблеми в даній галузі.

Виходячи з вищесказаного, необхідність широкого впровадження неперервної наскрізної освітньо-професійної підготовки задекларовано відповідними рішеннями з'їздів освітян і урядовими постановами [1].

Але на перешкоді, крім ряду інших, чи не на першому плані стоїть відсутність науково обґрунтованих методів наскрізного навчання, розроблених дидактичних прийомів і засобів, які б ґрунтувалися на поєднанні засвоєння теоретичних знань з практичними навичками і вміннями, на врахуванні впливу змін в рівнях початкової і середньої освіти, пов'язаних з переходом економіки на рейки ринкових відносин, включаючи і погіршення матеріально-технічного забезпечення лабораторної бази навчальних закладів.

Для відпрацювання цих та інших питань, пов'язаних із підвищенням рівня професійно-технічної освіти та з безпосереднім упровадженням в практику підготовки фахівців новітніх засобів навчання та освітніх технологій, нині створено і діє науково-навчальний центр професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України (ННЦ).

Науковці згаданого закладу мають можливість на кожному освітньому рівні, починаючи з дитячого садочка, середньої школи, ліцею, коледжу і закінчуючи університетським, перевірити ефективність і дієвість розроблюваних методик і технологій навчання з широким застосуванням комп'ютерної техніки і відпрацювання методів дистанційного навчання. За базову професійну спрямованість обрано сервісне обслуговування автомобілів, яке найбільш популярне серед молоді і спрямоване на досить поширену в місті сферу виробничої діяльності. Крім того, Центр має досить потужну навчально-виробничу базу, до складу якої входить верстатний парк та обладнання для виготовлення деталей, автошкола, майстерні, де є можливість виконувати майже всі види робіт, пов'язаних із проведенням технічного сервісного обслуговування автомобілів. Тож ті, хто навчається за вказаною фаховою спрямованістю, після прослуховування теоретичних курсів закріплюють знання на практиці.

Загальна схема побудови програмно-методичного сценарію автоматизованого комп'ютерного курсу з дисципліни "Електричне та електронне обладнання автомобілів"

Після отримання робітничої професії водія чи автослюсаря кожному бажаючому надається можливість продовжити навчання до рівня молодшого спеціаліста з обслуговування і ремонту автомобілів і двигунів. Наступним етапом є здобуття рівня бакалавра, а після акредитації, можливо, і спеціаліста з інженерної спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство". Тепер така підготовка ведеться автомеханічним відділенням Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", яке функціонує на базі ННЦ у відповідності з Договором про творче співробітництво і взаємодопомогу між названими закладами. Нині на автомеханічному відділенні проводиться постійна робота з удосконалення завершальної підготовки фахівців автомобільного транспорту найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня. Університет є одним із ініціаторів і першопрохідців освоєння системи неперервної професійної освіти, і робота автомеханічного відділення — одна з найскладніших випробувальних ланок в цьому ланцюгу. Адже йдеться про підготовку інженерної спеціальності, яка вимагає широкого використання лабораторної бази і виробничого комплексу.

Першочерговим етапом є розроблення й упровадження у навчальний процес усіх структурних підрозділів наскрізних програм, які б відповідали наміченій меті. Для того створена і діє спеціальна творча група із представників університету, ННЦ, учених інших навчальних закладів та провідних фахівців галузевих міністерств і установ.

Одним із найважливіших напрямів нашої діяльності є розроблення й упровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій, створення електронних підручників тощо [2]. Нині в ННЦ сформований і діє творчий науково-педагогічний колектив, який розробляє електронну версію підручника "Електричне та електронне обладнання автомобілів", що передбачає одночасне вивчення і рівневий контроль знань з даного курсу (відповідно до показаного на рисунку схематичного зображення структури курсу і методики його застосування).

Для інтегрованих груп студентів-автомеханіків Університету "Україна" необхідність створення таких підручників є першочерговою, зважаючи на складність освоєння технічних дисциплін особами з вадами слуху.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХі столітті // Освіта.— 2001.—№ 60-61.
  2. Кокорева Л.В. и др. Диалоговые системы и представление знаний.— К.: Наук. думка, 1993.


Номер сторінки у виданні: 79

Повернутися до списку новин