АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Інноваційні технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями

УДК 378:364:004

Пупишева В.Я.,

директор Кіровоградського інституту розвитку людини

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 

Дослідження спрямоване на пошуки нових підходів у навчанні інвалідів, забезпечення їхньої підтримки та соціалізації в суспільстві, а також пошуки ефективних форм і методів педагогічного впливу на них із метою удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення доступності освітніх програм.

У статті наголошено на тому, що інвалідність є соціальним явищем, унікальним для кожної країни, будь-якого суспільства. Прагнення більшості країн і України, зокрема, до забезпечення рівних можливостей для людей з обмеженими можливостями, підтверджує, що кожна людина та її потреби важливі для цивілізованого суспільства.

Люди з обмеженими можливостями постають перед вирішенням питань, пов'язаних з розширення прав і можливостей людського розвитку, і цей аспект охоплює багато соціальних проблем. Проблема пошуку інноваційних підходів до навчання студентів з обмеженими можливостями та вирішити питання їхньої соціалізації, інклюзії до освітнього простору, впровадження та використання інноваційних технологій в освітньому процесі, створення умов для доступу до вищої освіти.

Важливим аспектом соціалізації людей з обмеженими можливостями є отримання відповідної освіти. Ефективна адаптація та інтеграція осіб з вадами фізичного розвитку в суспільстві неможливо без відповідальності держави.

Вибір європейського вектору розвитку передбачає вивчення найкращих прикладів методів і методик, заснованих на освітніх потреб людей з обмеженими можливостями. Просування освітніх систем і розвиток нових підходів до педагогіки вимагає від вчителя знайти ефективні та інноваційні технології для досягнення освітніх цілей, і це гарантує рівні можливості доступу до вищої освіти для всіх молодих людей.

Ключові слова: інваліди, навчання, проблеми, інновації, доступність.

 

Постановка проблеми та її актуальність. Проблема інвалідності є проблемою не тільки тих сімей, де є дитина-інвалід. Інвалідність є суспільним явищем, характерним для кожної держави, будь-якого суспільства. Деякі народи вважали людей з обмеженими можливостями «дітьми божими», яких торкнулася божа рука. У світі майже кожна десята людина має ті чи інші обмеження, з них майже 470 млн. людей працездатного віку. Це підкреслює важливість, масштабність проблеми інвалідності та пошуку вирішення багатьох проблем реабілітації та соціалізації. Прагнення більшості країн світу і України, зокрема до забезпечення рівних можливостей для інвалідів, підтверджує, що кожна людина та її потреби важливі для цивілізованого суспільства.

Статистика свідчить, що кількість інвалідів в Україні за останні 5 років зросла на 5,5% і на початок 2010 р. складала 2,7 млн. осіб, або майже 6% загальної чисельності населення. Громадяни з інвалідністю потребують вирішення багатьох питань, що пов’язані із розширенням можливостей людського розвитку, вирішенням безлічі соціальних проблем.

У статті розглядається проблема пошуку інноваційних підходів до навчання студентів з обмеженими можливостями та вирішення питання їхньої соціалізації, інклюзії в освітньому просторі, впровадження, використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі, створення доступних умов щодо одержання вищої освіти такими студентами. Громадяни з інвалідністю потребують вирішення багатьох питань, що пов’язані із розширенням можливостей людського розвитку, вирішенням безлічі соціальних проблем. У зв’язку з тим, що в Україні кількість працюючого населення значно скорочується, то й інваліди частково можуть допомогти вирішити цю проблему. Але для цього їм потрібно мати фундаментальні знання і розуміння своєї значущості для суспільства. Науково-педагогічний колектив Кіровоградського інституту розвитку людини, постійно працюючи над вдосконаленням навчально-виховного процесу, має практику навчання студентів з фізичними обмеженнями.

Метою дослідження є визначення впливу інноваційних технологій на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, а також на забезпечення доступності в оволодінні знаннями осіб з обмеженими можливостями. Об’єктом дослідження є нові форми і методи викладу навчального матеріалу, що дозволяють зробити процес засвоєння знань цікавим, повноцінним, доступним.

Останнім часом науковці більшою мірою замислюються над тим, як зробити життя інвалідів повноцінним. Роботи І. Терюхановой «Інтеграція інвалідів в суспільство через освіту», А.П. Гірман «Інноваційні технології навчання студентів з інвалідністю» допомагають глибше дослідити проблему та знайти шляхи вирішення. О.М. Ревякіна, В.О. Афоніна у своїх роботах розглядають питання психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки інвалідів. О. Мостіпан та І. Терюханова у роботах «Державна політика щодо інвалідів: перспективи та пріоритети.», «Інтеграція інвалідів в суспільство через освіту» аналізують розвиток можливостей інтеграції людей з фізичними вадами до суспільства.

До базових міжнародних документів, що регулюють права інвалідів, які були покладені в основу прийнятих законодавчо-нормативних актів щодо інвалідів у країнах світу, у тому числі і в Україні, належать такі:

– Всесвітня декларація прав людини, прийнята Організацією Об’єднаних Націй у 1948 році, в якій проголошено рівність прав усіх людей без винятку», включно інвалідів, хоча до Декларації не було безпосередньо включено розділи відносно інвалідів;

– Конвенція ООН про права інвалідів;

– два Міжнародні пакти – пакт про економічні, соціальні та культурні права і пакт про громадянські та політичні права, прийняті у грудні 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН.

Разом із Всесвітньою декларацією прав людини вони утворюють міжнародний документ під назвою Міжнародний білль про права людини; Генеральною Асамблеєю ООН у 1971 році; закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів».

Ми живемо в час, коли рівень розвитку суспільства визначається не тільки за рівнем академічних знань, а й за пошуком новітніх технологічних форм роботи з людьми з обмеженими можливостями, за створенням відповідних умов для названої групи громадян. Інваліди – це не просто категорія людей. Це окреме життя. Окремі людські надії на те, що все буде добре. Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей із вадами здоров'я і не забувати про те, що поряд з нами живуть люди, які потребують допомоги і уваги, нашого теплого слова та душевної підтримки.

Важливим чинником соціалізації людей з обмеженими можливостями є одержання ними належної освіти. Адже ефективна адаптація та інтеграція дітей з порушеннями фізичного розвитку у суспільство неможливі без освіченості та відповідального ставлення держави. Незважаючи на кризові явища в Україні, на військові події на Сході країни, необхідно і надалі робити реальні та значущі кроки щодо підвищення рівня соціального захисту інвалідів, створення умов для одержання ними повноцінних знань та працевлаштування. Приєднання до Болонського процесу у вишах дозволило організувати навчальний процес за кредитно-модульною системою, застосувати інклюзію в навчанні, велика увага сьогодні приділяється доступності освітніх послуг.

Вибір європейського вектору розвитку країни передбачає сьогодні розбудову навчального процесу за кращими зразками педагогічних методів та технологій з урахуванням освітніх потреб людей із інвалідністю; сприяння розвитку освітніх систем і разом з тим розвиток складової щодо нових підходів у педагогіці. А це, у свою чергу, вимагає від викладачів пошуку ефективних та новітніх технологій для досягнення поставленої освітньої мети з гарантією рівності та доступності можливостей для всіх молодих людей з обмеженими можливостями на доступ до вищої освіти. Тенденція до забезпечення інвалідів гарантіями політичних, економічних, культурних і громадянських прав є ознакою визнання повноцінності громадян обмеженими можливостями. Надання права інвалідам жити в соціумі,а не в ізоляції, забезпечення їх рівними можливостями в одержанні освітніх послуг, інтеграція інвалідів в суспільство, забезпечення доступності закладів для інвалідів на всій території країни, чи в місті, чи в селі – усе це виключно важливі питання для розбудови громадянського суспільства.

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів. Проведення цього дня в Україні встановлено Указом Президента України в 1993 році. Мета, заради якої цей день був проголошений, – це дотримання прав людини і участь інвалідів в житті суспільства, що в свою чергу зобов’язує вищу школу знаходити нові форми роботи для студентів із фізичними обмеженнями.

Відомі приклади того, як депутати в інвалідних візках допомагають іншим громадянам подолати проблеми зі здоров’ям, з навчанням та працевлаштуванням, а також того, як інваліди за відсутності рук малюють картини пальцями ніг, доглядають за дітьми. У здорових людей це викликає не тільки подив, а й захоплення мужністю, стремлінням оволодіти тими чи іншими навиками, здатними відчути себе повноцінною людиною. Інвалідність – це не вирок. Практика свідчить, що інваліди можуть бути і стають повноцінними і високоефективними членами суспільства, відмінними фахівцями і навіть політиками, економістами, спортсменами з високими досягненнями, соціально активними, готовими прийти на допомогу іншим, життєствердними, готовими до самопожертви людьми, які надихають багатьох, в тому числі й абсолютно здорових членів нашого суспільства. Сьогодні особливої поваги заслуговують ті інваліди, які не впали у відчай, не замкнулися в чотирьох стінах, а в силу своїх можливостей працюють, беруть активну участь в громадському житті, займаються спортом, розвивають свої творчі нахили.

У державі розроблено заходи на підтримку та вшанування інвалідів, які спрямовано на інтеграцію інвалідів у суспільство, на привернення уваги до людей з особливими потребами. Це робота направлена на їхнє зближення із суспільством, на розуміння проблем, з якими інвалідам доводиться стикатися щодня, на забезпечення доступних комфортних умов для життя та адаптації в соціумі. Надання освітянських послуг передбачає в першу чергу доступність інформації для людей з обмеженими можливостями, формування умінь навиків самостійного оволодіння знаннями, використання комп’ютерних технологій, Інтернет-підтримку. Цей напрямок не має меж вдосконалення, і його не слід відкладати. Від цього залежить наша цивілізованість, уважне доброзичливе ставлення до людей з обмеженими можливостями. Традиційно день інвалідів підкреслює необхідність досягнення забезпечення рівних прав інвалідів і їхньої участі в житті суспільства, закликає суспільство не забувати про людей з особливими потребами та дбати про їхнє комфортне співіснування. Міжнародний день інвалідів – день підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення їхнього життєвого рівня. Від того, як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи інших причин важко або неможливо самостійно подбати про себе, залежить рівень цивілізованості цього суспільства. Необхідність щоденної підтримки людей з особливими потребами – це вимога сьогодення, вимога ХХІ ст..

Грунтуючись на результатах опитувань студентів інституту, зазначимо, що більшість із них хочуть бачити використання мультимедійних засобів на заняттях, готові до застосування інтернет-технологій та дистанційних форм роботи.

   

Це опитування свідчить про те, що більшість студентів з обмеженими можливостями зацікавлені новітніми формами роботи. Загальновідомо, що в суспільстві лишився поганий спадок: громадськість вважала, що про інвалідів турбується держава, але держава була не в змозі забезпечити належний рівень соціального захисту. Політика щодо інвалідів була переважно пасивною – матеріальна підтримка, державні пенсії, можливість працювати на спеціалізованих підприємствах. Особи з обмеженими можливостями були позбавлені доступу до багатьох соціальних благ нарівні зі здоровими людьми. Інваліди й досі стикаються зі зневагою, забобонами і страхами, які впродовж історії людства стримували соціальний розвиток цієї категорії членів суспільства та ізолювали їх від нього. Важливим моментом залишається адаптація до нових умов навчання, забезпечення рівного доступу до освіти, виховання активної громадянської позиції. Важливо, щоб в навчальному закладі були створені відповідні умови для соціалізації та реабілітації молодих людей.

У Кіровоградському інституті розвитку людини навчається 24 інваліди різних нозологій. На кафедрі «Здоровя людини» навчається 13 осіб, на «Правознавстві» – 3 студента, на кафедрі «Фінанси і кредит» – 3 особи, «Документознавство та інформаційна діяльність» – 5 осіб. Для них створена психологічна атмосфера взаємної підтримки, допомоги, уважного ставлення.

 На кафедрі «Здоровя людини» для кожного інваліда розроблено індивідуальну програму психолого-педагогічного супроводу та реабілітації. Програмою передбачено індивідуальні, групові консультації з правових, соціальних, трудових питань. Питання фізичної реабілітації розглядаються спільно із відповідними установами закладів охорони здоров’я, надається кваліфікована допомога лікувальним масажем, проводяться фізпроцедури, лікувальна гімнастика, фітотерапія. Психологічний супровід дозволяє студенту-інваліду відчувати себе впевненіше, знаходити в собі сили для вирішення нагальних питань, розкрити внутрішні резерви та творчі нахили. Пошук форм та методів викладачами інституту забезпечує педагогічний вплив для досягнення основної мети навчально-виховного процесу: формування умінь, навичок отримання повноцінних знань.

Як видно з діаграми, 58 % студентів-інвалідів віддають перевагу коктейлям, фіточаям, які допомагають їм підтримувати фізіологічний робочий стан, покращують настрій. Завдяки застосуванню лікувальних чаїв, ароматерапії значно знизився рівень захворюваності серед працівників і студентів.

Рівень захворюваності в Кіровоградському інституті розвитку людини

№ з/п

 

2012р.

І семестр

2013р.

І семестр

2014р.

І семестр

1

Студенти

276

215

175

2

Студенти-інваліди

17

13

9

3

Працівники

37

29

20

Захворюваність студентів знизилась на 7,3% у порівнянні з 2012 роком, студентів-інвалідів – на 52%.

Кіровоградський інститут розвитку людини велику увагу приділяє роботі з інвалідами, їхньому навчанню. Для студентів-інвалідів є можливість навчатись за рахунок фонду інвалідів. Підписання тристоронньої угоди студента, Інституту та регіонального відділення фонду інвалідів дає можливість одержувати вищу освіту особам з обмеженими можливостями.

Нововведенням є і нова форма онлайн-практики, яку застосувує ПриватБанк для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Для осіб з обмеженими можливостями це вирішення проблеми з рухом по місту, зручним вибором часу, відповідною теоретичною підготовкою, без якої не справитись із практичними завданнями. Ставлення до людей з особливими потребами з розумінням, з повагою забезпечує для них більшу доступність, допомагає уникнути бар’єрів при спілкуванні. Світова практика підказує, що зосередження на людині, а не на її інвалідності допоможе їй розкритись, впевнено себе почувати, творчо вирішувати поставлені завдання. Можна запропонувати і допомогу, але відмову від неї необхідно сприйняти з повагою і розумінням. Для співрозмовника, який перебуває в інвалідному візку, зручно буде розмовляти, якщо очі співрозмовників будуть знаходитися на одному рівні. Зі студентами, які мають вади слуху, намагаємось спілкуватись стоячи до них обличчям. Адже вони можуть читати і за губами. Необхідно враховувати, щоб за спиною не було яскравого світла, щоб не обмежувати можливість бачити губи співрозмовника.

У закладі викладається дисципліна «Інвалідність і суспільство», яка покликана зламати стереотипи про неповноцінність людей з фізичними вадами, ліквідувати перешкоди у спілкуванні, допомогти зрозуміти проблеми цих людей.

Кіровоградський інститут розвитку людини має змогу допомогти одержати людям з фізичними вадами якісну вищу освіту. Колектив викладачів інституту чітко розуміє проблеми інвалідів і знає шляхи їхнього вирішення, враховуючи позитивний досвід вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів. Ця робота потребує врахування індивідуальних особливостей кожної людини, розробки індивідуальних програм реабілітації, забезпечення інтернет-супроводу, використання технологій та методик дистанційного навчання інвалідів, онлайн-практика, спеціальна програма Iaws15crack для озвучення тексту для сліпих людей. У перспективі інститут планує забезпечення сурдоперекладу для студентів із вадами слуху.

Важливим моментом у створенні позитивної атмосфери та мікроклімату є музика. Вона допомагає зняти емоційну напругу, створює доброзичливе ставлення викладача і студента. Слухання музики допомагає студенту одержати релаксацію та підвищити ефективність навчальної роботи. Музичні елементи різного забарвлення допомагають зняти емоційну напругу та налаштувати на сприйняття інформації. Під час викладання дисципліни «Основи здорового способу життя» викладач використовує улюблені мелодії студентів патріотичного змісту, що сприяє підвищенню працездатності слухачів (наприклад, пісня Софії Ротару «Одна калина за вікном»).

Педагогічна спадщина видатного земляка В.О. Сухомлинського теж вчить використовувати під час викладання дисциплін екологічного напряму проведення занять під відкритим небом, що дозволяє наблизити процес навчання до вирішення практичних проблем регіону та зблизитися з природою.

Зрозуміло, що, крім навчання, є низка й інших важливих проблем, які треба вирішити. Це й подолання фізичних бар'єрів – встановлення пандусів, безпроблемне пересування закладом, прилеглою територією. Ефективна інтеграція громадян з обмеженими фізичними можливостями у суспільство можлива за умов опанування ними професій, що користуються попитом на сучасному ринку праці та створенні умов для їхнього працевлаштування. Звичайно, здатність до праці у інвалідів обмежена, але завдання суспільства, держави, вишів полягає в тому, щоб допомогти якомога повніше реалізувати ці обмежені здібності. З появою Інтернет мережі у інвалідів з’являється можливість працювати безпосередньо зі свого будинку, не пересуваючись отримувати соціально-правові та медичні консультації, покращити своє матеріальне становище, брати участь у розвитку суспільства на рівні зі здоровими людьми. Участь у праці в змозі забезпечити інвалідові рівне з його співвітчизниками становище у всіх сферах суспільного життя .

Очевидно, що відповідно до демократичних та гуманістичних світових стандартів, ми повинні приєднатися до світової тенденції соціального інтегрування в єдине суспільство, яке включає людей з різноманітними проблемами, осіб із фізичними вадами. Ми повинні долучитися до формування нової культурної й освітньої норми поваги і допомоги людям із інвалідністю.

Науково-педагогічний колектив Кіровоградського інституту розвитку людини вважає, що постійний пошук новітніх технологій, нових комп’ютерних програм у навчанні людей із фізичними обмеженнями є вимогою часу. Технічні можливості для цього є, бажання і творчий потенціал у більшості викладачів наявні. Студенти-інваліди мають можливість отримати знання, професію та принести користь державі, суспільству.

 

Література:

1. Конституція України (Основний закон). К. : Право, 1996. – 25 с.

2. Комарова Н.М. Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського суспільства / Н.М.Комарова, О.В.Вакуленко, Р.Я.Левін. – К. : Освіта, 2009. – 236 с.

3. Кравченко М.В. Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні / М. В.Кравченко – К., 2011. – 207 с.

4. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник / Безпалько О. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. –140 с.

5. Соціальна педагогіка. Підручник / За ред.. проф.. Капської А. – К. : Нота Бене, 2006. – 309 с.

6.Мостіпан О. Державна політика щодо інвалідів: перспективи та пріоритети / О. Мостіпан // Соціальний захист. 2006. № 11. – С.34-37.

7. Терюханова І. Інтеграція інвалідів в суспільство через освіту/ І. Терюханова // Соціальний захист. 2006. № 1. – С.18.

 

References:

  1. Constitution of Ukraine (the Main Law). (1996). Kyiv : Pravo.
  2.  Komarova N.M., Vakulenko O.V.& Levin R.Ya. (2009). Invalidnist iak sotsialna problema suchasnogo ukrainskogo suspilstva [Disability As a Social Problem of Modern Ukrainian Society]. Kyiv : Osvita [in Ukrainian].
  3. Kravchenko M.V. (2011) Aktualni problemy sotsialnogo zahystu invalidiv v Ukraini [Actual Problems of Social Defense of Disable in Ukraine]. Kyiv : Tsentr Navchalnoi Literatury [in Ukrainian].
  4. Bezpalko O.V. (2003). Sotsialna pedagogika v shemah I tablytsyah [ Social Pedagogy in Schemes and Tables]. Kyiv : Tsentr Navchalnoi Literatury [in Ukrainian].
  5. Kapska A. (2009) Sotsialna Pedagogika [Social Pedagogy]. Kyiv : Nota Bene [in Ukrainian].
  6. Mostipan O. Derzhavna polityka schodo invalidiv: perspektyvy ta priiorytety (2006) [State Policy in the Affairs on Disabled: Perspectives and Priorities]. Sotsialny zahyst – Social Defense (Vols 11), (pp.34-37) [in Ukrainian].
  7. Teriukhanova I. Integratsia invalidiv v suspilstvo cherez osvitu (2006) [Integration of Disabled through Education] Sotsialny zahyst – Social Defense (Vols 1), (p.18) [in Ukrainian].

 

АННОТАЦИЯ

Исследование направлено на поиски новых подходов в обучении инвалидов, обеспечение их поддержки и социализации в обществе, а также на поиски эффективных форм и методов педагогического воздействия на них с целью усовершенствования учебно-воспитательного процесса, обеспечение доступности образовательных программ.

В статье отмечено, что инвалидность является социальным явлением, уникальным для каждой страны, любого общества. Стремление большинства стран и Украины, в частности, к обеспечению равных возможностей для людей с ограниченными возможностями, подтверждает, что каждый человек, равно как и его потребности, важны для цивилизованного общества.

Для людей с ограниченными возможностями актуальными являются проблемы, связанные с расширением прав и возможностей человеческого развития, и этот аспект охватывает многие социальные аспекты. Проблема поиска инновационных подходов к обучению студентов с ограниченными возможностями и вопрос их социализации, инклюзии в образовательное пространство, внедрения и использования инновационных технологий в образовательном процессе, создание условий для доступа к высшему образованию остаются в центре внимания научных исследований.

Важным аспектом социализации людей с ограниченными возможностями является получение соответствующего образования. Эффективная адаптация и интеграция людей с недостатками физического развития в обществе невозможны без государственной поддержки.

Выбор европейского вектора развития предполагает изучение лучших примеров методов и методик, основанных на образовательных потребностей людей с ограниченными возможностями. Продвижение образовательных систем и развитие новых подходов к педагогике требует от учителя найти эффективные и инновационные технологии для достижения образовательных целей, и это гарантирует равные возможности доступа к высшему образованию для всех молодых людей.

Ключевые слова: инвалиды, обучение, проблемы, инновации, доступность.

 

SUMMARY

Disability is a social phenomenon, unique to each country, any society. The desire of most countries and Ukraine, in particular to ensure equal opportunities for people with disabilities, confirms that every man and his needs are important for a civilized society.

People with disabilities need to address many issues related to the empowerment of human development, addressing many social problems. The problem of finding innovative approaches to teaching students with disabilities and address the issue of their socialization, inclusion in the educational space, implementation and use of innovative technologies in the educational process, creation of conditions for access to higher education to these students has been discussed.

An important aspect of socialization of people with disabilities is receiving the adequate education by them. Effective adaptation and integration of children with physical development in society is impossible without education and responsible state.

Selecting the European vector of development involves building today for learning the best examples of teaching methods and techniques based on the educational needs of people with disabilities; Promotion of education systems and at the same component development of new approaches to pedagogy require that teachers find effective and innovative technologies to achieve educational goals and guarantee equal opportunities and access for all young people with disabilities access to higher education.

The state has developed measures to support and honor the disabled, whose aims are to integrate the disabled into society, to draw attention to people with disabilities.

Obviously, in accordance with the democratic and humanistic world standards, we have to join the global trend of social integration in a single society that includes people with various disabilities. We must contribute to the formation of a new cultural and educational norms of respect and care for people with disabilities.

Research and teaching staff of Kirovograd Institute of Human Development believes that development of the new technologies and new software in teaching people with disabilities is a contemporary issue. Students with disabilities have an opportunity to gain knowledge, profession and benefit the state and society.

Key words: disable, learning problems, innovation, accessibility.Номер сторінки у виданні: 52

Повернутися до списку новин