АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Емаготерапія як оптимальний метод психокорекції особистісного розвитку студентів з особливими потребами

О. С. БЕЗВЕРХИЙ,

Кандидат психологічних наук

ЕМАГОТЕРАПІЯ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Рассмотрены возможности эмаготерапии как оптимального метода психокоррекции личностного развития студентов с особенными потребностями, проанализированы результаты исследования этой проблемы, проведенного на кафедре психологии Винницкого филиала Университета "Украина".

Унаслідок соціально-економічних реформ в Україні, що супроводжуються як позитивними, так і, на жаль, негативними змінами у багатьох сферах суспільного життя, загострилася проблема надання психологічної допомоги. Значний попит на неї у студентів з особливими потребами. Більшість з них переважно вийшли з-під опіки сім'ї, яка є важливим чинником психологічної підтримки та психологічного захисту. 1 все ж це дозволяє уникнути відчутних проблем з психологічною адаптацією. Це передусім стосується інвалідів. Адже юність, особливо студентська, є періодом, упродовж якого проблеми психологічної адаптації, психологічної підтримки та подолання кризових явищ в житті є вкрай актуальними для таких осіб. У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини „Україна", однією з головних цілей якого є забезпечення якісного навчання та особистісного розвитку студентів з особливими потребами, названі проблеми можуть успішно розв'язуватись, на що, зокрема, спрямовані зусилля і кафедри психології його Вінницької філії.

Проведені на кафедрі дослідження проблеми надання психологічної допомоги названій категорії студентів дали змогу визначити оптимальні методи і форми надання такої допомоги.

У нашому дослідженні перевірялася можливість поліпшення психологічної адаптованості студентів з використанням методу психокорекції. Обираючи варіант психокорекції, ми розглянули такі можливі методи, які можуть бути ефективно застосовані. Йдеться про психотерапію мистецтвом (арт-терапію); групову психотерапію; емаготерапію [1-4]. Дамо коротку характеристику цим методам та порівняємо можливість їх ефективного використання для психокорекції молодшого школяра.

1. Арт-терапія [3, c. 9-10]. У цьому виді психотерапи внутрішні конфлікти людини виражаються через образотворчу й художню діяльність - малювання ліплення, танці, гру на музичних інструментах тощо. Невербальні засоби допомагають обходити "цензуру свідомості" и виражати несвідомий шар психіки і витіснені утворення. Продукти образотворчої діяльності дають змогу здійснювати ретроспективну оцінку стану людини. Арт-терапія викликає переважно позитивні емоції, допомагає мобілізувати творчий потенціал подолати апатію й безініціативність. Вона, на думку пеної частини своїх послідовників, ефективна при корекції неглибоких особист.сних порушень переважно невротичного характеру [3, с 22].

2. Групова психотерапія [6]. Означена терапія для дітей має допоміжне значення. З її допомогою знімаються слідові реакції психічних травм долаються страхи, підвищується адекватність самооцінки, набуваються адаптивні ролі та безконфліктні способи спілкування. Стосовно впливу на внутрішні конфлікти дитини групова терапія має дуже обмежене значення через низькі можливості рефлексії й усвідомлення особистісних конфліктів

3. На емаготерапію (терапію образами), різновидом якої є символдрама, як на один із сучасних видів психокорекції порушень особистісного розвитку вказують фахівці Московського інституту практично, психологи [4]. Цей метод полягає в маніпуляції уявними образами, яку здійснює дитина співпраці з психологом. Згідно з дослідженнями науковців, в уявних образах відображаються внутрішні конфлікти та проблеми особистості, в тому числі й порушення моральної саморегуляції. Маніпулюючи образами дитина може досягати змін у своїй особистості. Цінність емаготерапії полягає в тому , що терапевтичний ефект досягається без глибоко, рефлекс, що робить , її цінною для студентів з особливими потребами, як. нерідко мають потужну систему психічного захисту і знижену здатність до рефлекс. Символдрама є одним з методів емаготерапії, що створений німецьким психологом X. Лейнером [ 1 ; 2]. За своєю формою символдрама - ігрова взаємодія людини з уявними образами за певними правилами [6]. В символдрамі напрацьовано набір стандартних тем, які мають великий терапевтичний потенціал.

Із погляду практичного використання у роботі зі студентами з особливими потребами, вонає оптимальним методом психокорекції. Причин тому кілька По-перше, символдрама за своїми терапевтичними можливостями корекції психосоціальної сфери молодшого школяра не поступається груповій психотерапії - провідному методу сучасно, психотерапи по друге символдрама не потребує значних матер.альних витрат, по-третє, образи уяви - дуже пластичний матеріал, тому в символдрам, внутрішні конфлікти юнака (чи юнки) виражаються повно і адекватно; по - четверте символдрама є прямим контактом людини зі своїм внутр.шнім світом та глибинними шарами психіки, тому вона висуває менші, вимоги до взаємин особи з психотерапевтом; по-п'яте, символдрама є короткочасною терапією курс в переважній більшості випадків не перевищує 15 сеансів, сеанс символдрами займає не більше ЗО хвилин і призначається 1-3 рази на тиждень; і насамкінець, символдрама дає терапевтичний ефект навіть за умов несприятливої для людини соціальної ситуації [2, с 96-97].

Є переваги і в навчанні психолога за згаданим методом. Воно може бути проведено значно швидше, ніж при роботі за іншими методами.

Таким чином, використання символдрами в роботі зі студентами з особливими проблемами є оптимальним для розв'язання проблем їхньої психологічної адаптації.

ЛІТЕРАТУРА

  1.  Лейнер X. Кататимное переживание образов/Пер. с нем. Я.Л.Обухова. — М.: "Эйдос", 1996.
  2. Обухов Я.Л. Символдрама: Кататимно-имагинативная психотерапия детей и подро-стков. — М.: "Эйдос", 1997.
  3. Практикум по арт-терапии//Под ред. А.И.Копытина. — СПб.: Питер, 2000.
  4. Практическая психология образования: Учеб. для студентов высших и средних специальных учебных заведений/ Под ред. И.В. Дубровиной. 2-е изд. — М.: ТЦ "Сфера", 1998.
  5. Ялом И. Теорія и практика групповой психотерапии. — СПб.: Питер, 2000.
  6. Томас К. Переживание образов: Высшая ступень аутогенной тренировки. — М.: "Эйдос", 1994.


Номер сторінки у виданні: 542

Повернутися до списку новин