АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Рухові ігри та їх вплив на фізичний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку





УДК 796.2: 612.89-008.454-053.2 ББК 75.5

О. М.  ЛЕСЬКО,

В.М. ТРАЧ,

доцент

РУХОВІ ІГРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Предлагается введение дополнительного третьего игрового урока по физической культуре для младших школьников с задержкой психического развития, который положительно воспринимается учениками и является эфективным средством физической коррекции указаного контингента детей.  

Proposed adding  one more  lesson of physical training for infant-school pupils who have mental retardation as is an effective  way to correct mental retardation.    

Останнім часом серйозну проблему становлять діти із затримкою психіч-ного розвитку (ЗПР), кількість яких на тлі загального погіршення дитячого здоров'я в Україні все збільшується. За останніми даними, такі діти станов-лять близько 15% загальної кількості тих, котрі вступають до першого класу загальноосвітньої школи [1; 4]. Систематичне вивчення проблем вихо-вання дітей із ЗПР, розпочате ще в 70-х роках, показало, що раціонально організований навчально-виховний режим дає змогу поліпшити психофізичні можливості таких дітей.

З огляду на це можна припустити, що раціональна зміна рухового режиму, тобто збільшення рухової активності за рахунок введення третього ігрового уроку на тиждень, може бути ефективним методом корекції насамперед психічних, а також фізичних якостей для учнів молодших класів із ЗПР.

А.С. Макаренко писав: "Гра має важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина в грі, такою з багатьох поглядів буде в роботі, коли виросте... ".

З огляду на нагромаджений досвід із вдосконалення процесу фізичної культури дітей молодшого шкільного віку, метою роботи було визначення ефективності розроблених нами методичних рекомендацій, пов'язаних із уведенням третього ігрового уроку фізичної культури для учнів молодшого шкільного віку із ЗПР. Рухові ігри — це найголовніший і найвагоміший засіб фізичного виховання, удосконалення техніки фізичних вправ та розвитку рухових якостей у дошкільному та молодшому шкільному віці [2; 3; 5]. Для дітей ігри — це їхнє безпосереднє життя, а педагог за допомогою ігор формує у своїх вихованців риси характеру, які необхідні людині. Педагогічний експеримент тривав із вересня 2001 р. до травня 2002 р. у навчально— реабілітаційному центрі інтенсивної педагогічної корекції "Мрія" м. Львова. В дослідженнях взяли участь 64 учні молодшого шкільного віку (1—3-ті класи), з ними проводили два уроки фізичної культури на тиждень у контрольній групі і три уроки фізичної культури на тиждень у досліджуваній групі. Для проведення експерименту було створено контрольну і експериментальну групи в першому класі по 10 школярів, в другому — по 12 школярів і в третьому — по 10 школярів як у контрольній, так і в експериментальній групах.

У дослідженнях використовували такі методи:

а) визначення антропометричних даних: вимірювали

— ріст, см;

— масу, кг;

— обвід грудної клітки, см;

б) проведення інструментальних тестів з фізичної підготовки у таких вправах:

— стрибок у довжину з місця, см;

— човниковий біг (5 x10 м) с;

— піднімання тулуба, (кількість разів за 30 с);

— нахил тулуба вперед з положення сидячи, см;

жим кистевого динамометра, кг;

— стійка на одній нозі.

Проведення уроків у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР має свої специфічні особливості, що пов'язано з порушенням у них емоційно-вольо-вої сфери. Пояснення правил гри для таких дітей займає відповідно більше часу, ніж для здорових. Ігрові уроки проводили відповідно до загально-прийнятих методик: підготовча частина — шикування, привітання, розминка; основна частина — малорухливі ігри та ігри високої інтенсивності; заключна — аналіз уроку, вправи на корекцію постави та різноманітні ігри на увагу.

Аналіз експериментальних даних (рис. 1-3) дав змогу зробити такі висновки: рівні фізичної підготоки молодших школярів із ЗПР (рис. 1) у контрольній і досліджуваній групах на початку педагогічного експерименту були практично однакові. Наприкінці навчального року показники антропометричних даних змінились незначно, подібні результати і щодо нахилів тулуба і незначно вищі у кистевій динамометрії. А в таких вправах, як стрибок у довжину з місця, човниковий біг, піднімання тулуба і стійка на одній нозі, показники як у дівчаток, так і у хлопців суттєво зросли. Вважаємо, що саме цьому сприяли рухові ігри, оскільки в них багато елементів з використанням стрибків, бігу, лазання, метання неприродних поз для вестибулярного апарату, нахилів і т.п.

Подібна ситуація спостерігається і в експериментальній групі учнів 2-го класу. Потрібно відмітити, що рухові ігри у даному випадку більше впливають на фізичний розвиток у дівчаток. У них значно зросли показники ОГК, човникового бігу, стійки на одній нозі, жиму кистевого динамометра. А хлопці значно поліпшили результати у човниковому бігу і підніманні тулуба.

 

Практично аналогічною була картина в експериментальній групі учнів 3-го класу.

Наведені дані засвідчують, що введення третього ігрового уроку фізичної культури з руховими іграми позитивно сприймається учнями і є ефективним засобом фізичної корекції молодших школярів із ЗПР. Хлопчики здебільшого краще, ніж дівчатка, піддаються фізичній корекції, а особливо у таких вправах, як човниковий біг (2-й, 3-й класи), піднімання тулуба (1-й, 2-й класи), жим кистевого динамометра (1-й, 3-й класи). Дівчатка меншою мірою, ніж хлопці, піддаються фізичній корекції.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вісковатова Т.П. Проблема генезу діагностики і психолого-педагогічної корекції затримки психічного розвитку в дітей: Автореф. дис...д-ра психол. наук: 19.00.08. К.,  1997.
  2. Горохова скриня: Українські народні ігри: Для дошкільного та молодшого шк. Віку Упоряд. В. Пепа; — К.: Веселка, 1993.
  3. Дитяча розвага: українські народні пісні, забави та ігри. — К.: Музична Україна, 1993.
  4. Ілляшенко Т.Д. Хто вони — ті, що не встигають? // Початкова школа. —  1999. -№  2.  - С  27  -  ЗО;  №  3. - С  25 - 29.
  5. Тисовська О., Левків В. Весела мандрівка у країну розваг. — Львів: ВНТЛ, 1998.


Номер сторінки у виданні: 544

Повернутися до списку новин