АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з / п

ПІБ

назва статті

Сторінки

1

Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф., Бажан О.В.

Технічний супровід навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому середовищі

29-35

2

Шевцов А.Г.

Особистісно-орієнтоване навчання як основа освіти людей з особливими потребами

35-39

3

Іванова І.Б.

Створення рівних можливостей у сфері освіти для студентів з особливими потребами

40-49

4

Ягупов В.В.

Мотивація учіння студентів з особливими потребами

49-53

5

Крикунов Ю.В.

Актуальні проблеми навчання і перекваліфікації людей з особливими потребами

54-58

6

Мэри Kanya Вейшар

Повышение качества услуг для детей-инвалидов в Украине

58-61

7

Бондар Є.О.

Виховання осіб з психофізичними вадами як соціальна проблема

62-69

8

Гриф М.Г., Птушкин Г.С.

К вопросу организации профессионального образования инвалидов в рамках университетского комплекса на основе качества

70-75

9

Гудим-Левкович О.М.

Сучасні соціально-демографічні передумови навчання людей з особливими потребами

76-79

10

Сидоренко В.П., Бойко П.М.

Принцип наскрізної професійно-технічної освіти в дії

79-82

11

Максимович О.М.

Перспективи здобування вищої освіти в Україні

83-86

12

Завірюха Л.А.

Оволодіння особистістю засадами толерантності у студентському середовищі

86-95

13

Кот М.З., Костючик Н.А.

Педагогічна робота вихователя з неблагополучними сім'ями

95-100

14

Барно О.М.

Психолого-педагогічні аспекти роботи зі студентами з особливими проблемами

101-106

15

Беспянська Г.В.

Активізація навчання студентів з особливими потребами шляхом застосування різних форм та активних методів навчання: із досвіду роботи

107-114

16

Старобина Е.М.

Основные противоречия российской системы профессионального образования инвалидов

114-116

17

Руденко Л.М.

Удосконалення викладання медичних дисциплін на дефектологічному факультеті

117-122

18

Тюптя Л.Т.

Концепція наскрізної підготовки фахівців із соціальної роботи

122-129

19

Тарасун В.В.

Корекційно-превентивне навчання дітей з особливими потребами: сутність, концептуальні підходи, значення

130-135

20

Ерніязова В.В.

Сутність нейротизму як ускладнення розвитку дитини: теоретичне дослідження проблеми

136-143

21

Колупаєва А.А.

Проблеми спеціальної освіти дітей з особливими потребами в Україні

144-147

22

Бойко Г.М.

Система психолого-педагогічної підготовки підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство

147-155

23

Мельниченко М.В.

Особливості статевої культури дівчат-підлітків із вадами інтелекту

155-160

24

Назарина В.В.

Корекція мовлення дітей із розладами слуху в інтегрованому класі

161-167

25

Мерсіянова Г.М., Хохліна О.П.

Характеристика змісту трудового навчання як засобу формування загально-адаптаційних можливостей учнів допоміжної школи

167-171

26

Марчук Т.Ф.

Шляхи розвитку мислення у глухих дітей

171-176

27

Трикоз С.В.

Актуальні питання вдосконалення змісту предмета "Природа і людина" у допоміжній школі

176-181

28

Омельянович І.М.

Особливості просторового орієнтування у дітей із вадами інтелекту

181-186

29

Кравець Н.П.

Підбір і структурування навчального матеріалу з української мови для допоміжної школи

186-191

30

Блеч Г.О.

Про вдосконалення змісту навчання з природознавства у допоміжній школі

192-195

31

Ардобацька К.В.

Удосконалення змісту математики у допоміжних школах

195-198

32

Чепурна Л.Г.

Шкільні підручники для допоміжних шкіл: історико-архівний аспект

198-202

33

Висоцька А.М.

Формування особистісних якостей у дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями в процесі громадянського виховання

203-207

34

Золотоверх В.В.

Актуальні питання навчання дітей з особливостями розумового розвитку: історичний аспект

207-210

35

Киктенко А.И.

Технология саморазвивающего обучения студентов с инвалидностю: возможности, опыт, перспективьі (в контексте "Я - концепции")

211-218

36

Засенко В.В.

Білінгвістичний метод - неодмінна умова навчання нечуючих

218-223

37

Маєрчук С.Ю.

Концептуальні засади створення навчального середовища для студентів із вадами слуху

223-227

38

Литовченко С.В.

Проблеми наступності в освіті осіб з порушеннями слуху

227-233

39

Засенко Н.Ф.

Передумови реалізації неперервної освіти осіб із вадами слуху

233-239

40

Бессонова І.В.

Організаційно-методологічні аспекти навчання іноземних мов студентів із вадами слуху

239-241

41

Махлін П.Я., Несіна О.А.

Особливості викладання латинської мови для осіб із вадами слуху

242-245

42

Назаренко Н.С.

Деякі аспекти навчання студентів з особливими потребами іноземної мови

246-252

43

Єфіменко Н.В.

Історичний аспект проблеми білінгвізму в навчанні глухих

252-258

44

Швець В.Д.

Програмування навчальної діяльності студентів з особливими потребами при вивченні розділу «Механіка»

258-268

45

Скрипник С.І.

Особливості викладання фізики студентам із фізичними вадами та студентам дистанційного навчання

268-275

46

Щириця Т.В.

Роль мовленнєвих актів у процесі навчання студентів з особливими потребами

275-283

47

Таранченко О.М.

Сурдопедагогічна теорія та практика другої половини XX століття в Україні

283-290

48

Хохліна О.П.

Корекційно-розвивальна робота в спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: теоретичний аспект проблеми

291-295

49

Корчевна О.В.

Проблема становлення, розвитку, формування та змін "Я- концепції" особистості

295-301

50

Купреева О.И.

Методика диагностики отношения к другому людей с инвалидностью

302-307

51

Томчук М.І.

Психологічні основи формування фахівців під час про проходження практики

307-311

52

Щербаков BC

Онтопсихологічні аспекти професійної підготовки студентів з особливими потребами

312-317

53

Гурлєва Т.С.

Проблеми сімейної комунікації: причини та їх психопрофілактика

318-324

54

Савчук Л.І.

Корекційне навчання дітей із ЗПР в умовах загальноосвітньої школи

324-330

55

Панченко Т.Л.

Психолого-педагогічні основи розвитку здібностей до самостійної роботи у студентів з обмеженими фізичними можливостями

330-338

56

Томчук С.М.

Теоретичний аналіз проблем адаптації дітей з особливими потребами до навчання у школі

339-342

57

Птушкин Г.С., Дегтярева Т.Н.

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограничениями по слуху в системе профессионального образования

343-348

58

Пінчукова Л.О.

Особистісні проблеми юнаків як предмет роботи психолога вищого навчального закладу

349-353

59

Ермак В.Д., Рыбалко О.Т.

Теория информационного метаболизма психики в исследовании и разработке методологии творческого развития людей с особыми потребностями

354-358

60

Томчук М.І., Комар Т.О., Штукатурова Д.З.

Особливості самооцінки і тенденції у поведінці студентів з особливими потребами

359-364

61

Невмержицький О.А.

Емоційний фактор у контексті виховної технології В.О. Сухомлинського

364-370

62

Петренко А.І.

Європейський досвід дослідження та розроблення новітніх навчальних технологій для інформаційного суспільства

371-379

63

Сандовенко І.В.

Використання новітніх технологій та активних методів навчання студентів із вадами слуху

379-389

64

Цап В.Й.

Використання комп'ютера у навчанні студентів з особливими потребами

389-394

65

Жук Т.В., Зуєнко 3.0.

Проблема застосування комп'ютерно орієнтованих засобів навчання у навчальній діяльності осіб із вадами слуху

395-400

66

Луцько К.В.

Сучасні сурдотехнічні засоби - чинник розвитку новітніх технологій навчання дітей з порушеннями слуху

400-406

67

Сибиряков С.В., Кривенков В.И.

Использование технологии Datamining (открытие приводом интеллектуального анализа данных) для решения задач реабилитации инвалидов (постановка задач)

406-410

68

Григорчук Т.В., Гушулей А.М.

Концептуальна модель інтерактивного підручника

411-416

69

Гокунь О.О.

Можливості використання процесу творення тексту за допомогою гіпертекстової системи у вихованні і навчанні учнів з особливими потребами

416-422

70

Коміссарова О.Ю., Депутат В.В.

Специфіка інтерфейсу при навчанні людей з особливими потребами

423-430

71

Зуєнко З.О.

Використання комп'ютера на уроках образотворчого мистецтва в школі для дітей з вадами слуху

431-435

72

Шуневич Б.І.

Проект створення бази даних навчальних об'єктів з англійської мови для людей з особливими потребами

435-442

73

Волошко Л.Б.

Дистанційна освіта як форма навчання студентів з особливими потребами

443-446

74

Брустінов В.М., Янушевський В.Г., Тімофєєв П.А.

Деякі методологічні аспекти впровадження дистанційної освіти в Україні

446-449

75

Рокосовик Н.В.

Дистанційне навчання у вищій освіті людей з особливими потребами

449-453

76

Четов В.В.

Творчість як головний принцип дистанційного навчання

453-456

77

Авраменко М.Л.

Професійна реабілітація в Україні: організаційні аспекти формування мережі регіональних центрів професійної реабілітації осіб з особливими потребами

457-460

78

Євдокимова Н.А.

Реабилитация лиц с ограниченными физическими возможностями: историко-психолого-педагогический аспект

461-466

79

Поляк О.В.

Проблеми соціальної реабілітації осіб з обмеженою дієздатністю - "духовна реабілітація"

467-473

80

Бастун Н.А., Журавель К.С. , Куценко Т.О.

Реабілітація дітей і молоді з помірною, важкою та глибокою інтелектуальною недостатністю: сьогоднішні реалії і перспективи

474-481

81

Кукса В.О.

До еволюції визначення поняття "здоров'я"

481-487

82

Литвин А.В.

Участь бібліотек у процесі компенсації сліпоти та соціальної реабілітації людей з особливими потребами

487-493

83

Шульженко Д.І.

Дизонтогенетичні аспекти ранньої корекційно-педагогічної роботи в соціально-реабілітаційних центрах

494-499

84

Гур В.І., Андрусенко О.В.

Етичні засади морального виховання як сутнісної складової соціальної реабілітації студентів з особливими потребами

500-504

85

Вдовиченко І.В.

Соціалізація розумово відсталих дітей-сиріт

504-509

86

Місяк С.А.

Критерії ефективної реабілітації онкологічних хворих

509-515

87

Демчук С.П., Куц О.С.

Особливості психологічного стану учнів 15-17 років із наслідками дитячого церебрального паралічу 

516-520

88

Авербух А.И.

Анализ зффективности реабилитационных программ для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью

520-524

89

Островська К.О.

Терапія і навчання аутистичних дітей

524-528

90

Чижик Є.М., Чижик В.В., Сітовський А.М.

Особливості фізичного розвитку і працездатності хлопчиків із затримкою психічного розвитку

528-534

91

Хорошуха М.Ф.

Метод питания ергометрії у визначенні фізичної працездатності спортсменів і осіб з обмеженими фізичними можливостями

534-537

92

Вовчик-Блакитна 0.0.

Емоційне благополуччя дитини - засіб і мета реабілітаційної роботи

537-542

93

Безверхий О.С.

Емаготерапія як оптимальний метод психокорекції особистісного розвитку студентів з особливими потребами

542-544

94

Лесько О.М., Трач В.М.

Рухові ігри та їх вплив на фізичний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку

544-548

95

Фігура О.В.

Методика формування морально-вольових якостей курсантів у процесі занять східними єдиноборствами

548-555

96

Воронкова Б.А., Кобченко В.І.

Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами на сторінках часопису "освіта України Вища"

556-559

 

 

Титул

1

    Вітальне слово 3

 

 

Редакційна колегія

2-7

 

 

Вступ

8-27

 

 

Автори

560-566

 

 

Зміст

569-574

 

 

Вихідні дані

575

 Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин