АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Модульний принцип у викладанні програмування на мові VBA

УДК 004(075.4)

О. І. Герасін,

кандидат фізичноматематичних наук, доцент

МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП У ВИКЛАДАННІ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ VBA

Стаття присвячена методиці викладання мови Visual BASIC for Application (VBA) для студентів з особливими потребами.

Наводяться приклади програм на мові VBA полегшують роботу з комп'ютером.

Статья посвящена методике преподавания языка Visual BASIC for Application (VBA) для студентов с особыми потребностями.

Приводятся примеры програм на языке VBA облегчающие работу с компьютером.

In this paper method of learning about the Visual BASIC for Application language (VBA) for the students with the special necessities is presented. Examples of program in the VBA language facilitating work with PC are made.

Ознакою часу, в якому ми живемо, є стрімкий розвиток комп'ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення. Оскільки комп'ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій, то сьогодні для молодих людей ключем до оволодіння багатьма сучасними перспективними спеціальностями є уміння користуватись комп'ютером.

Мова програмування VBA є діалектом мови Visual BASIC. На відміну від останньої, VBA призначено для використання у якості додаткового компонента різноманітних додатків. Створення багатьох додатків за допомогою VBA є простішим і оперативнішим, ніж за допомогою інших мов програмування.

Робота присвячена особливостям методики викладання мови VBA для людей з особливими потребами.

Структурно навчальний курс складається з таких модулів:програмування на мові VBA,VBA в Microsoft Office, математичні і фінансові функції в Excel.

У першому модулі студенти засвоюють програмування на мовою VBA, вчаться реалізовувати основні типи алгоритмів:  лінійний,  розгалужений, циклічний, одержують знання й уміння.

Матеріал другого модуля розширює знання мови VBA, студенти освоюють методи програмування. Вивчаються особливості програмування в різних доданках – Word, Excel та ін.

Третій модуль містить систематизований виклад багатьох понять і методів математичних та фінансових обчислень. Студенти знайомиться з багатьма математичними, статистичними і фінансовими функціями Excel.

 Важливо вірно сконструювати курс комбінуючи модулі і вірно акцентувати окремі пункти програми. Наприклад для студентів гуманітарного фаху  демонстрування складного умовного  оператору має  специфічний вигляд. Студенти створюють програму, яка імітує роботу банкомату, що прижимає гріши на депозит.

Приклад 1

If deposit = 0 Then Label1.Caption = " Дивиться нашу рекламу " If deposit >= 500000 Then

Label1.Caption = " Ви ввійшли у коло друзів нашого банку "

ElseIf (deposit >= 10000) And (deposit < 500000) Then

Label1.Caption = " Ви маєте отримати маленький сувенір "

ElseIf (deposit >= 500) And (deposit < 10000) Then

Label1.Caption = "Дякуємо, що скористалися нашими послугами"

Else

Label1.Caption = " Пробачте, ми не можемо Вас обслужити"

End If

 

Залежно від суми грошей,  що клієнт банку кладе на депозит банкомат реагує по-різному. Навіть на жарт - спробу положить 0 на депозит,  або позичити програма-імітатор відповідає ввічливо.

Для студентів з особливими потребами створення багатьох програм за допомогою VBA є простішим і оперативнішим, ніж за допомогою інших мов програмування. Наприклад – програма VBA Word для людей, які мають проблеми із зором. Розмір шрифту 12 змінюється на 24, потім знов стає 12 після натиснення клавіші <Enter>. Студенти-філологи мають вміти писати подібні програми. Одне за одним речення змінюють шрифт на 24, потім 12:

Приклад 2[1,120]:

Спочатку визначимо кількість речень у документі:

КРечень = ActiveDocument.Sentences.Count

Наступні команди виконують дії:

ActiveDocument.Sentences(1). Select          ‘Виділяє перше речення

Selection.Font.Size = 24                              ‘ Речення, яке виділене, має шрифт 24

For i = 2 To Кречень

ActiveDocument.Sentences(i).Select                    ‘Виділяє речення I

Selection.Font.Size = 24          ‘ Речення, яке виділене, має шрифт 24

MsgBox(“ Продовжимо ?”)

ActiveDocument.Sentences(I -1).Font.Size = 12 ‘ Речення має шрифт 12

Next i

ActiveDocument.Sentences(КРеч).Font.Size = 12 ‘ Останне речення має шрифт 12

Selection.Collapse          ‘ Відміняємо всі виділення

 

На базі цієї програми студенти мають змогу створювати програми мовою VBA у Word, щоб користувач міг змінювати свої вимоги, обирати колір шрифту, якщо він, наприклад, краще бачить краще у червоному, або іншому кольорі..

Автор вважає, що цікаво демонструвати принципи візуального програмування важливо для студентів з особливими потребами програмування використання „Помічника”.

Приклад 3: Виклик „Помічника”.

With Assistant

.Visible = True

.Animation = msoAnimationGreeting End With

Приклад 4: Приховання „Помічника”.

Assistant.Visible = False

Приклад 5:  За допомогою „Помічника” студенти створюють програму

„Мета лабораторної роботи”

With Assistant.NewBalloon

.BalloonType = msoBalloonTypeBullets

.Icon = msoIconTip

.Button = msoButtonSetOK

.Heading = "Мета лабораторної роботи: "

.Labels(1).Text = "Знати основні типи файлів"

.Labels(2).Text = "Вміти обробляти текстові рядки"

.Show

End With

 

Приклад 6: Кожні сорок хвилин робота програми Word припиняється і користувач бачить повідомлення „Пора трошки відпочити”. Роботу можна продовжити тільки після нажав кнопку „ОК”.

Sub AutoExec()

Application.OnTime Now + TimeValue("00:40:00"), "Message"

End Sub

Sub Message()

‘ Програма „Повідомлення”

With Assistant.NewBalloon

.BalloonType = msoBalloonTypeBullets

.Icon = msoIconTip

.Button = msoButtonSetOK

.Heading = "Пора трошки перепочити. Робота за комп'ютером більш чим 40 хвилин!"

.Show

End With

Application.OnTime Now + TimeValue("00:40:00"), "Message"

End Sub

Викладач має змогу акцентувати увагу на першому та третьому модулі, якщо він бажає, щоб отримані студентами знання були ґрунтовою базою для подальшого вивчення ними дисциплін "Фінансовий менеджмент", "Фінансово-інвестиційний аналіз", та ін. [2,74]. Розв’язок задачі буде більш зручніше для сприйняття, якщо інтерфейс буде оформлено за допомогою форми, кнопок, міток, відповідних вікон. (Див. Рис 1).

Особливо увагу заслуговують створення програм VBA за допомогою макросів в Excel [1,99].. Програма автоматично записується в модуль. Потім створюється кнопка за допомогою панелі „Формы”. Пункт контекстного меню „Закрепить макрос” дає змогу натиснувши кнопку визвати відповідний макрос.

Приклад 7. Програма очистки комірок Excel.

Range("A1:G6").Select                .

Selection.ClearContents

Range("A15").Select

У першому рядку виділяється область очищення, прямокутник – верхній лівий кут А1, нижній правий G6. У другому рядку комірки прямокутника, що виділений очищуються. Третій рядок необов’язковий. Він створений для того щоб відмінити виділення прямокутника A1:G6.

Треба зауважити, що область очищення необов’язково прямокутник. Вона може бути кільцевою або іншої форми.

Приклад 8. Програма побудови діаграми „Полігон” в Excel. Створена за допомогою макросу.

Range("B2:B13").Select

Charts.Add

ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered

ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Лист1").Range("B2:B13"), PlotBy:= _ xlColumns

ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Лист1"

With ActiveChart

.HasTitle = True

.ChartTitle.Characters.Text = "Д І А Г Р А М А"

.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True

.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Час"

.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True

.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Інвестування" End With

Таким чином можна стверджувати,  що використання мови VBA  в учбовому процесі розширює можливості користувача ПК.  Програми VBA обробляють текст і дають змогу читати його людям, яки важко або зовсім не змозі читати звичайні рядки. За допомогою макросів можна створити програми, що будують графіки, вводять частини тексту, очищують потрібні області. Макроси можна визвати за допомогою кнопок любої форми. У більшості випадків необов’язково розуміння тонкощів програмування і взагалі ООП (об’єктно орієнтоване програмування) [3,440] і це має велике значення для людей з особливими потребами.

Література

  1. Герасін О.І., Охріменко О.В. Комп”ютерний практикум: Навч. посіб. для дістан. навчання. К. Університет „Україна” 2007 .-- 330 с.
  2. Гарнаев А.Ю. Использование MS Exsel и VBA в экономике и финансах.-СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2000. –336 с.:ил.
  3. Ананьєв А.И., Федорова.Ф. Самоучитель     по Visual Basic 6.0 – СПб.:БХВ –Санкт-Петербург 2000.- 624с.

Ключові слова: VBA (Visual BASIC for Application), програма, візуальне програмування, "Помічник", макрос, додатки Windows.

Ключевые слова:  VBA  (Visual  BASIC  for  Application),  программа, визуальное программирование,  „Помощник”, макрос, приложения Windows.

Key words: VBA (Visual BASIC for Application), program, visual programing, “Assistant”, macros, Windows application.Номер сторінки у виданні: 161

Повернутися до списку новин