АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Особливості виконання практичних завдань молодшими школярами зі складними порушеннями психофізичного розвитку на уроках трудового навчання

УДК: 376-056.26:617.751.6-056.36:376.016:62/64

Рецензент

 Мерсіянова Г.М.

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник

лабораторії олігофренопедагогіки

Лапін А.В.

науковий співробітник

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

 

Тематика статті присвячена вивченню практики роботи шкіл-інтернатів спрямованої на формування загальнотрудових умінь у молодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку. В статті визначено рівні сформованості загальнотрудових умінь та зазначено особливості їх сформованості у молодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку.

Ключові слова: складні порушення психофізичного розвитку, загальнотрудові уміння, вміння орієнтуватися в завданні, вміння планувати хід виконання виробу, вміння виконувати роботу дотримуючись плану, вміння здійснювати самоконтроль.

Метою статті є визначення показників сформованості загальнотрудових умінь та висвітлення особливостей виконання практичних завдань молодшими школярами зі складними порушеннями психофізичного розвитку на уроках трудового навчання.

 

Дослідження проблеми навчання та виховання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку (слабозорих дітей з вадами розумового розвитку) протягом багатьох років носили поодинокий несистематичний характер. Зокрема, розроблявся зміст і методи навчання слабозорих дітей з розумовою відсталістю Н.Н. Рудь, Н.І. Малюхова, Л.С. Вавіна, І.Д. Лукашева та інші. У психолого-педагогічній літературі яка стосується проблеми формування трудових умінь у молодших школярів узагальнюючим теоретико-методологічним положенням є визнання саме загальнотрудових умінь як основи успішного виконання практичних завдань. (Г.М. Дульнєв, Н.П. Павлова, Б.І. Пінський, С.Л Мірський, О.А Ковальова, Г.М. Мерсіянова, О.П. Хохліна, В.Т. Хохріна, А.М. Щербакова, С.Ф. Ніколаєв та ін.– розумово відсталі учні, Н.І. Королько, Т.В. Кузьмічова, О.І. Прохоренко, Т.В. Сак та ін. – діти із затримкою психічного розвитку, Л.С. Моргуліс, М.І. Земцова, А.Г. Литвак, Л.І. Солнцева, О.М. Легкий та ін. – сліпих та слабозорих учнів).

Зокрема зазначено, що загальнотрудові уміння необхідні для здійснення будь-якого виду діяльності та що переважаюча роль інтелектуальних компонентів, які входять до їх складу, дає можливість набагато більш широкого переносу цих вмінь з однієї галузі діяльності в іншу.[1;2]

Основні принципи навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку узгоджуються із загальними принципами навчання дітей з обмеженими можливостями. Це корекційна спрямованість навчально-виховного процесу в цілому, індивідуальна корекція вад розвитку, а також спеціальна робота із соціально-трудової адаптації учнів. Успішність якої, у деякій мірі, залежить і від усвідомленого виконання практичної діяльності на уроках трудового навчання, і від оволодіння загальнотрудовими вміннями. [3;4]

На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень, навчальних програм з трудового навчання нами визначено основні загальнотрудові уміння, рівень сформованості яких характеризує трудову діяльність молодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку. Оскільки функціями будь-якої діяльності є: організація діяльності, процес діяльності, контроль та оцінка діяльності, які водночас є складовими загальнотрудових умінь, формування яких повинно здійснюватися вже в початковій ланці навчання. А саме, вміння орієнтуватися в завданні, вміння планувати хід виконання виробу, вміння виконувати роботу дотримуючись плану, вміння здійснювати самоконтроль.

Показниками сформованості вміння орієнтуватися в завданні є наступні уміння: сприймати та утримувати мету діяльності, аналізувати зразок, знаходити частини та деталі виробу, визначати головні та другорядні деталі, визначати вид та спосіб з'єднання деталей, визначати форму виробу та його окремих частин, визначати матеріали.

Показниками сформованості вміння планувати послідовність виконання виробу є уміння: визначати послідовність виготовлення та збирання виробу, організовувати робоче місце та процес праці, раціонально вибирати матеріали, інструменти та приладдя.

Показниками сформованості вміння виконувати роботу дотримуючись плану є вміння: розміщувати всі матеріали та інструменти на робочому місці, користуватися приладдям, виконувати розмітку; виконувати виміри, виконувати основні технологічні операції (згинання, складання тощо), виконувати збирання виробу з опорою на план.

Показниками сформованості вміння здійснювати самоконтроль є наступні вміння: порівнювати свій виріб зі зразком, знаходити та виправляти помилки, володіти прийомами контролю якості основних технологічних операцій та готового виробу.

У відповідності до основної ідеї дослідження визначені наступні завдання:

1. Вивчити особливості загальнотрудових умінь (вміння орієнтуватися в завданні, вміння планувати хід виконання завдання, вміння виконувати роботу дотримуючись плану, вміння здійснювати самоконтроль) в процесі практичної діяльності учнів 1-4 класів.

2. Визначити рівень сформованості загальнотрудових умінь в учнів 1-4 класів.

Для того, щоб визначити особливості та рівні сформованості загальнотрудових вмінь в процесі практичної діяльності слабозорих учнів з розумовою відсталістю, ми провели дослідження слабозорих учнів, розумово відсталих учнів та слабозорих учнів із розумовою відсталістю 1-4 класів. Вибір зазначених вікових груп дітей вказаних категорій дозволив вивчити динаміку формування загальнотрудових умінь.

Практика роботи спеціальних шкіл з формування загальнотрудових умінь вивчалася шляхом спостереження за практичною діяльністю учнів, аналізу навчальної документації, методів організації навчального процесу та опитування вчителів стосовно оцінки ними рівня сформованості загальнотрудових умінь. Аналіз відповідей педагогів дозволив отримати первинну інформацію так, на думку вчителів, більшість учнів охоче долучаються до виконання практичних завдань, серед яких вони більш цінують завдання в яких присутні елементи обігравання ситуацій. 63% відсотків учнів з поміж інших видів діяльності виділяють роботу з різними видами конструкторів.

Відповідаючи на запитання про реакцію слабозорих розумово відсталих дітей на успіх, чи неуспіх при виконанні завдання вчителі відмічають здебільшого негативні прояви на кшталт: роздратування, засмучення, не бажання далі працювати при виникненні навіть незначних труднощів під час виконання подібного, але незнайомого завдання. У своїй діяльності учні не виявляють достатньої охайності та бережливості.

На думку вчителів, переважна більшість учнів володіє необхідним запасом знань та умінь для виконання рекомендованих програмою практичних завдань. Так згідно результатам опитування вчителів 15% слабозорих розумово відсталих учнів мають високий рівень сформованості загальнотрудових умінь, 44% низький, решта середній. Слід зазначити, що в деяких випадках відповіді на різні питання (в бесіду були включені питання, які незважаючи на деяку відмінність у формулюванні спрямовані на визначення певної якості) одного і того ж респондента суперечливі. Тобто, на нашу думку вчитель намагається завищити успіхи учнів, таким чином підкреслити ефективність застосування обраної ним методики роботи.

Спостереження уроків трудового навчання в спеціальних школах-інтернатах свідчить про те, що слабозорі розумово відсталі учні приступають до виконання завдання без попереднього орієнтування в ньому, без аналізу інструкції, без продумування послідовності дій, без визначення засобів та шляхів реалізації поставленого завдання. Вони успішніше виконують практичні завдання, керуючись усною інструкцією педагога. Це можна пояснити тим, що вчителеві зазвичай простіше запропонувати учням виконати певне завдання з поетапним нагадуванням наступної дії у разі виникнення утруднень.

Значні труднощі під час виконання практичного завдання слабозорі розумово відсталі учні зазнають саме тоді, коли їм доводиться самостійно орієнтуватися в завданні за будь-якою інструкцією, контролювати хід роботи, виправляти недоліки, оцінювати свою роботу. Таким чином, ми дійшли висновку, що переважна більшість учнів даної категорії не можуть самостійно виконати навіть вже знайоме завдання.

Тобто, через певні особливості діяльності слабозорих розумово відсталих дітей, а саме: пасивність, недостатність розумових та фізичних зусиль, відсутність інтересу щодо матеріалів та технології виготовлення запропонованого об’єкту можна зробити висновок, що сформованість загальнотрудових умінь у слабозорих учнів із розумовою відсталістю 1-4 класів знаходиться на досить низькому рівні. Навіть самостійні (переважно ігрові) дії з предметами не завжди мають для учнів істотну пізнавальну мету, здебільшого вони носять хаотичний характер.

Проведений аналіз навчального процесу спеціальних шкіл-інтернатів показав, що на уроках трудового навчання найчастіше вчать виготовляти конкретний виріб, детально показуючи і роз'яснюючи способи роботи, не піклуючись при цьому про їх усвідомлення і не турбуючись про їх самостійне осмислення дітьми. При цьому значну частину роботи учні виконують за прямими вказівками вчителя.

Отже, урок трудового навчання (початкова ланка) спрямований в першу чергу на виготовлення учнями певного виробу, основна увага при цьому приділяється формуванню окремих трудових умінь, операцій та прийомів роботи необхідних для виконання даного виробу. Водночас в процесі навчання недостатня увага звертається на формування загальнотрудових умінь.

Отримані нами експериментальні дані та їх аналіз показали, що виконання слабозорими молодшими школярами з розумовою відсталістю завдань, що пропонувалися їм, характеризувалося низкою особливостей:

1. Школярі не утримують мету діяльності і часто, розпочавши роботу над виробом, переходять до іншого виду діяльності, здебільшого нецілеспрямованих ігрових дій.

2. Учні, як правило, не вміють розглядати та аналізувати зразок, визначати його будову та послідовність виготовлення. Здебільшого зразок для них не є уявленням про кінцевий результат праці

3. Школярі організовують трудову діяльність в більшості випадків на низькому рівні: не складають плану майбутньої роботи, не виділяють способи дії при виконанні трудового завдання, у діяльності користуються способом «спроб і помилок».

4. В процесі виконання трудових завдань одного і того ж типу ці учні часто припускаються помилок, вони не можуть актуалізувати наявні знання і перенести їх у нові, навіть близькі умови  виготовлення виробу.

5. Учні молодших класів тільки під керівництвом учителя складають план роботи та діють відповідно до нього. Під час самостійного планування діяльності вони часто пропускають окремі етапи, що призводить до значних відмінностей власного виробу від зразка.

6. У більшості учнів виявлено низький рівень уявлень про предмети, необхідні для праці, відсутність слів – назв предметів; низький рівень знання характерних ознак виробу; у трудовій діяльності вони самостійно користуються наявними знаннями тільки у певних знайомих їм раніше ситуаціях.

7. Учні не здійснюють поточний самоконтроль. Практично в усіх випадках вони можуть виявити помилки тільки після зовнішнього стимулювання контролю з боку педагога.

Успішність виконання найпростіших завдань спрямованих на визначення рівня сформованості загальнотрудових умінь на заняттях трудового навчання в молодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку була значно нижче, ніж рівень виконання слабозорими учнями та учнями з розумовою відсталістю і характеризувалася низкою особливістей. Ми вважаємо, що за умови проведення цілеспрямованої навчально-корекційної роботи можна досягти зростання рівня сформованості загальнотрудових умінь.

Список використаної літератури

  1. Дульнев Г. М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе / Г. М. Дульнев – М. Педагогика, 1969. – 216 с.
  2. Карвялис В. Ю. О путях повышения коррекционно-развивающего значения ручного труда во вспомогательной школе / В. Ю. Карвялис –// Вопр. Трудового обучения в вспомогательной школе: Изв. АПН РСФРС: Тр. Ин-та дефектологии. Вып. 137. – М.: Просвещение, – 1965. – С. 68–84.
  3. Лукашева И.Д. Интелектуальная недостатачность у учащихся специальных школ для слепых ислабовидящих детей / И.Д. Лукашева // Современное состояние исследований по изучению, обучению и трудовой подготовке аномальных детей: 9-я научная сессия по дефектологии., тезисы докл. – М., 1983. – С. 54–61.
  4. Малюхова Н.І. Особливості конкретизації уявлень слабозорих розумово відсталих учнів про оточуючий світ : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03 "Спеціальна педагогіка" / Н.І. Малюхова. – Київ: КЦЛ "Нові інформаційні технології", 1999. – 19 с.
  5. Мещеряков А.И. Опыт обучения детей, страдающих множественными дефектами / А.И. Мещеряков –// Дефектология. – 1973. – №3 – С. 68.
  6. Рудь Н. Н. Специфика уроков труда в начальных классах для слепых и слабовидящих детей с нарушением интеллекта / Н. Н. Рудь // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2004. № 2 С. 4448.

 

Тематика статьи посвящена изучению практики работы школ-интернатов направленой на формирование общетрудовых умений у младших школьников со сложными нарушениями психофизического развития. В статье определены уровни сформированости общетрудовых умений и определены особенности их сформированости у младших школьников со сложными нарушениями психофизического развития.

Ключевые слова: сложные нарушения психофизического развития, общетрудовые умения, умение ориентироваться в задании, умение планировать ход изготовления изделия, умение выполнять работу придерживаясь плана, умение выполнять самоконтроль.

 

The subject of the article is devoted the study of practice of work of schools-boarding-schools of directed on forming of zagal'notrudovikh abilities for junior schoolboys with difficult violations of psikhofizichnogo development. In the article certainly levels of formed of zagal'notrudovikh abilities and the features of their formed are marked for junior schoolboys with difficult violations of psikhofizichnogo development.

Key words: complex disorders of psycho-physical development, obschetrudovye skills, ability to navigate in the job, ability to plan the course of manufacture of the product, the ability to do the job keeping the plan, the ability to perform self-monitoring.Номер сторінки у виданні: 137

Повернутися до списку новин