АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Нікуліна Ганна Федорівна

У статті описані концептуальні підходи Університету «Україна» до формування інклюзивного освітнього середовища вищої школи, що реалізуються в процесі розбудови першого в Україні університету інклюзивного типу. Серед ключових умов забезпечення рівних прав студентів на якісну вищу освіту першочерговими визначені: архітектурна, інформаційна та соціальна доступність освітнього середовища, створення матеріально-технічної бази, адаптованої до потреб студентів, наявність кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, підготовлених до роботи в інклюзивному середовищі. Визначено коло питань, пов’язаних з нормативно-правовим, навчально-методичним та організаційно-кадровим забезпеченням вищої школи, які необхідно розв’язати для реалізації інклюзивної освіти. Впровадження розробленої концепції інклюзивної вищої освіти має позитивно вплинути на систему вищої освіти України.

докладніше...

У статті описано шляхи вирішення проблем працевлаштування випускників з інвалідністю вищих навчальних закладів. Запропоновано облаштовувати для студентів з інвалідністю спеціалізовані навчальні місця, використовувати їх як модель майбутніх робочих місць. Це дасть змогу надавати роботодавцям перелік обладнання та вимог до робочих місць при працевлаштуванні людей з інвалідністю.

докладніше...

У статті описано технологію інклюзії абітурієнтів з інвалідністю до інтегрованого освітнього середовища на етапі вступу до ВНЗ, яка пройшла апробацію в Університеті «Україна» і може бути запропонована для впровадження в навчальних закладах інтегрованого типу.

докладніше...

У статті розглянута інклюзивна вища освіта як втілення нової парадигми в системі освіти України. Визначені вимоги до інклюзивного університетського середовища. Показана необхідність впровадження принципу неперервності інклюзії людей з інвалідністю, як одного із основних чинників їхньої інтеграції у суспільство.

В статье рассмотрено инклюзивное высшее образование как новая парадигма в системе образования Украины. Определены требования к инклюзивной университетской среде. Показана необходимость внедрения принципа непрерывности инклюзии людей с инвалидностью, как одного из основных условий их интеграции в общество.

Inclusive higher education as new paradigm in the system of higher education of Ukraine is considered. Requirements for inclusive university environment are defined. The necessity of long life inclusion principle implementation for people with disability as one of main conditions of their social integration is shown.

докладніше...

Розглянуто принципи інклюзії студентів з особливими освітньої тільними потребами в навчальний процес і соціальне життя інтегрованого вищого навчального закладу. На практичному досвіді Університету «Україна» показана необхідність впровадження систе ми супроводу навчання студентів з інвалідністю для розвитку їх особистост .

Рассмотрены принципы инклюзии студентов с особыми образова тельными потребностями в учебный процесс и социальную жизнь интегрированного высшего учебного заведения. На практическом опыте Университета «Украина» показана необходимость внедрения систе мы сопровождения обучения студентов с инвалидностью для развития их личности.

Principles of inclusion for students with special educational needs into learning process and social life of integrated higher educational institution are considered.

The necessity of system of accommodation implementation for students with disability personality development is shown on the practical experience of University «Ukraine».

докладніше...

Розглянуто організаційні засади інклюзії студентів з інвалідністю в інтегровану освітнє середовище. На прикладі Університету «Україна» описані елементи системи супроводу навчання таких студентів і вимоги до інтегрованими навчальними закладам.

Рассмотрены организационные принципы инклюзии студентов с инвалидностью в интегрированную образовательную среду. На примере Университета «Украина» описаны элементы системы сопровождения обучения таких студентов и требования к интегрированным учебным заведениям.

Organizational principles of inclusion of students with disability into integrated educational environment are considered. The elements of the system of accommodation and requirements for integrated educational establishments are described on the example of University  «Ukraine».

докладніше...

Інтеграція молоді з особливими потребами в освітнє середовище, а втім, і у суспільство, допомагає їм набути фахових знань, отримати професію, самореалізуватись, досягти успіху в житті і подальшій кар'єрі, відчути себе повносправними членами суспільства. Для цього в межах ВНЗ необхідно забезпечити вільний архітектурно-освітньо-комунікаційний простір, в якому студенти з інвалідністю можуть безпечно пересуватись, навчатись і спілкуватись.

докладніше...