АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Лазуренко Олена Олександрівна

Стаття присвячена актуальній проблемі формування емоційної сфери студентів-медиків у навчальній діяльності. Йдеться про психологічні особливості формування особистості професіонала. Зокрема, розглядається проблема формування професійної компетентності майбутнього лікаря з урахуванням сучасних досягнень психологічної теорії емоцій.

Статья посвящена актуальной проблеме формирования эмоциональной сферы студентов-медиков в учебной деятельности. Идет речь о психологических особенностях формирования личности профессионала. В частности, рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности будущего врача с учетом современных достижений психологической теории эмоций.

The article is devoted to the emotion sphere of students in study activity. This article deals with the psychological peculiarities of person’s formation of a specialist, especially it reveals the problem of formation of professional medical competence taking into consideration modern achievements of the psychological theory of emotions.

докладніше...
Номер сторінки: 383