АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Козліковська Надія Ярославівна

Розглянуто види позааудиторної діяльності та їх вплив на формування особистості молодих фахівців. Проаналізовано досвід такої роботи у закордонних та вітчизняних університетах. Показано, що навички, здобуті у процесі професійно-спрямованої позааудиторної роботи, дають перевагу при працевлаштуванні.

Рассмотрены виды внеаудиторной деятельности и их влияние на формирование личности молодых специалистов. Проанализирован опыт такой работы в зарубежных и отечественных университетах. Показано, что навыки, приобретенные в процессе профессионально-направленной внеаудиторной работы, дают преимущество при трудоустройстве.

The article reviews types of extracurricular activities and their influence on formation of young specialists’ personality. Foreign and national universities’ experience in this field is analysed. The article shows that skills gained in the process of professionally oriented extracurricular activities provide a significant advantage in the interview process.

докладніше...
Номер сторінки: 86

У статті розглядаються психологічні особливості та чинники спілкування в підлітковому віці, показано його значення в цей віковий період для розвитку особистості.

В статье рассматриваются психологические особенности и факторы общения в ранней юности, показано его значение в этот возрастной период для развития личности.

Psychologіcal specific and factors of early youth are considered, the significanсe of communication for personality development in this age period is shown.

докладніше...
Номер сторінки: 397