АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кокун Олег Матвійович

У статті викладені результати досліджень, спрямованих на визначення професійних схильностей юнаків, рівня їх інформованості про різні професії, визначення особливостей їх професійних намірів, їх професійної спрямованості, чинників вибору ними професії, можливих помилок при цьому

докладніше...
Номер сторінки: 263

У статті викладені результати досліджень щодо поло вих і професійних особливостей психофізіологічної готовий ності студентів до педагогічної діяльності. Зокрема, за такими компонентами готовності, як інформаційна , мотиваційна, адаптаційна і фізична. Ці особливості можуть бути використані при цілеспрямованому формуванні такої готовності у студентів під час навчання у вузі.

В статье изложены результаты исследований относительно поло вых и профессиональных особенностей психофизиологической готов ности студентов к педагогической деятельности. В частности, по таким компонентам готовности, как информационная, мотивационная, адаптационная и физическая. Эти особенности могут быть использованы при целенаправленном формировании такой готовности у студентов во время обучения в вузе.

The article is devoted to the results of researches concerning sexual and professional features of the students’ psychophysiological readiness to a pe dagogical activity. In particular, on such components as information, moti vation, adaptation and physical readiness. These features can be used at purposeful formation of such readiness at the students during training in high school.

докладніше...
Номер сторінки: 128

У статті викладаються результати досліджень , в яких взяли участь 748 студентів педагогічних спеціальностей. Проаналізовано розподіл найважливіших показників, які характеризують такі компоненти їх психофізіологічної готовності до педагогічної діяльності, як фізична, адаптаційна, інформаційна та мотиваційна готовність.

В статье излагаются результаты исследований, в которых приняли участие 748 студентов педагогических специальностей. Проанализировано распределение важнейших показателей, которые характеризуют такие компоненты их психофизиологической готовности к педагогической деятельности, как физическая, адаптационная, информационная и мотивационная готовность.

The article presents the research results of 748 students of pedagogical specialities. It analyses distribution of the most important characteristics that define such components of psycho-physiological readiness to teaching as physical, adaptive, informational and moti9 vational readiness.

докладніше...
Номер сторінки: 268