АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кочубейник Ольга Миколаївна

У статті стверджується, що спроба представити автентичність особистості через ідеальну культурну модель виявляється непродуктивною. Натомість представлено модель, в якій автентичність особистості виникає як наслідок вільного оперування різними модусами, що забезпечує найбільш високу продуктивність особистісного становлення шляхом реалізації її множинної сутності

докладніше...
Номер сторінки: 246

Аналізується ситуація кризи в сучасній психологічній науці. Робиться висновок про те, що причини різних симптомів кризи психології кореняться в суперечливому розумінні природи психологічного факту, що перешкоджає здійсненню інтеграційних процесів, в яких потребує психологія на початку XXI століття .

Анализируется ситуация кризиса в современной психологической науке. Делается вывод о том, что причины различных симптомов кризиса психологии коренятся в противоречивом понимании природы психологического факта, что препятствует осуществлению интегративных процессов, в которых нуждается психология в начале XXI века.

Crisis situation in modern psychological science is analyzed. The conclusion that causes of various symptoms of crisis in psychology are rooted in contradictory understanding of genesis of the psychological fact and that such understanding prevents integrative processes in which psychology at the beginning of the XXI century has need for was drawn.

докладніше...
Номер сторінки: 53