АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кравченко Олексій Петрович

Стаття присвячена дослідженню проблеми життєвого шляху особистості, зокрема його презентативну. Показано, що самоусвідомлення особистістю власного життєвого шляху результує його суб'єктивним картину, яка може бути представлена через наповненість, або системну організацію подій. Дано визначення подій як варіативного оціночного критерію значущості життєвої ситуації .

Статья посвящена исследованию проблемы жизненного пути личности, в частности его презентативности. Показано, что самоосознание личностью собственного жизненного пути результирует его субьективную картину, которая может быть представленна через событийность, или системную организацию событий. Дано определение событий как вариативного оценочного критерия значимости жизненной ситуации.

The article is dedicated to research of personality’s course of life and its presentation in particular. It shows that personality’s self-awareness of theirown course of life results in its subjective worldview, which can be presented through event system organisation. Event is defined as variation estimation criterion of life situation importance.

докладніше...
Номер сторінки: 442