АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Низовець Олена Анатоліївна

У статті висвітлюються основні теоретико-методологічні підходи до вивчення феномена комунікативної компетентності. Аналізується сутність і структура комунікативної компетентності як складного системного соціально-психологічного властивості особистості. Особлива увага акцентується на ролі зазначеного явища в процесі підготовки фахівців педагогічного і психологічного профілів.

В статье освещаются основные теоретико-методологические подходы к изучению феномена коммуникативной компетентности. Анализируется сущность и структура коммуникативной компетентности как сложного системного социально-психологического свойства личности. Особое внимание акцентируется на роли отмеченного явления в процессе подготовки специалистов педагогического и психологического профилей.

The subject of the article is the principle theoretic-methodological approaches to the study of the phenomenon of communicative competence. It analyzes the essence and the structure of communicative competence as complicated system social-psychological characteristic of the personality. The main attention is paid to the role of this phenomenon in process of training of future teachers and psychologists.

докладніше...
Номер сторінки: 355