АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Осьодло Василь Ілліч

У статті розглядаються зміни в розвитку ценностносмисловой сфери курсантів і молодих офіцерів в умовах військово-професійного становлення. В результаті дослідження виявлено, що в ціннісно-смисловий сфері курсантів пріоритет ціннісних орієнтацій змінюється в залежності від курсу навчання. У професійному самосвідомості курсантів відбувається найбільша кількість змін на протязі перших двох років навчання, вектор ціннісних орієнтацій майбутніх офіцерів змінює акцент від суспільно спрямованих до особистісно-егоїстичним.

В статье рассматриваются изменения в развитии ценностносмысловой сферы курсантов и молодых офицеров в условиях военно-профессионального становления. В результате исследования выявлено, что в ценностно-смысловой сфере курсантов приоритет ценностных ориентаций изменяется в зависимости от курса обучения. В профессиональном самосознании курсантов происходит наибольшее количество изменений на протяжении первых двух лет обучения, вектор ценностных ориентаций будущих офицеров изменяет акцент от общественно направленных к личностно-эгоистичным.

The article reviews changes in axiological and semantic system of cadets and young specialists in terms of military and professional development. It was discovered that in cadets’ axiological system values priority changes according to the year of study. The larger percentage of changes in cadets’ professional identity takes place during the first two years of study, value orientation vector of future officers changes from socially oriented to personal and egocentric.

докладніше...