АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Гітун Наталія Іванівна

У статті здійснено спробу аналізу проблем соціалізації дітей-інвалідів. Метою є аналіз проблеми формування позитивного ставлення у суспільстві до осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями та спроба узагальнити досвід використання соціальних технологій для роботи з ними. 

Здійснено теоретичний аналіз проблеми розумової відсталості та різних підходів до питання самооцінки розумово відсталих дітей; особливостей спілкування дітей з порушенням розумового розвитку; специфіки особистісних стосунків учнів спеціалізованої школи. Наголос зроблено на потребі у задоволенні від спілкування з однолітками та вчителями.

Проаналізовано технології соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, метою яких є формування життєвого досвіду дітей з обмеженими психофізичними можливостями, задоволення їх особливих потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до інформації і об’єктів оточення та матеріальних цінностей. Провідним компонентом соціальної роботи з цією категорією дітей є формування індивідуальності, її соціалізація з урахуванням потенційних можливостей і потреб кожної дитини.

докладніше...
Номер сторінки: 10

У статті здійснено аналіз соціально-педагогічних умов реабілітації студентів з особливими потребами. Увага зосереджена на особливостях їх інтеграції в освітнє середовище та системі супроводу цих студентів у Луцькому інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

докладніше...

У статті розглядаються питання соціалізації особистості в сім'ї, а також інтеріоризації соіальних норм.

В статье рассматриваются вопросы социализации личности в семье, а также интериоризации соиальных норм.

The article reviews questions of personality socialisation in a family and questions of social standards interiorisation.

докладніше...
Номер сторінки: 121