АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Панченко Тетяна Леонідівна

Стаття містить розгляд теоретичних підходів до розуміння когнітивного й операційно-процесуального компонентів психологічної готовності студентів з інвалідністю до самостійної роботи, результати експериментального  дослідження  особливостей  когнітивної  й операційно-процесуальної готовності студентів з інвалідністю до самостійної роботи у процесі навчання. 

докладніше...
Номер сторінки: 287

Стаття побудована на аналізі результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних психологів психолого-педагогічних аспектів організації самостійної роботи студентів в процесі навчання у вищих навчальних закладах. На основі узагальнення та систематизації багатьох праць вчених позначені вимоги до методології дослідження психологічних умов організації самостійної роботи студентів з інвалідністю.

Статья построена на анализе результатов исследований отечественных и зарубежных психологов психолого-педагогических аспектов организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения в высших учебных заведениях. На основе обобщения и систематизации многих трудов ученых обозначены требования к методологии исследования психологических условий организации самостоятельной работы студентов с инвалидностью.

The article is built on the basis native and foreign psychologists' research es results of the psychology pedagogical aspects of students' independent work organization while studying in higher educational establishments. The demands to the methodology of psychological conditions of disabled students' independent work organization investigation are marked on the basis of many scientists' creative works generalization and systematization.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Розвиток здібностей студентів із обмеженими фізичними можливостями до самостійної роботи є важливим соціальним завданням. У статті розглядаються підходи до тлумачення поняття самостійної роботи студентів, її місця і значення у процесі навчання. Простежується залежність успішної самостійної навчальної діяльності від сформованих знань, умінь і навичок, які обумовлені здібностями студентів. Намічаються шляхи розвитку здібностей студентів до самостійної навчальної діяльності.

Развитие способностей студентов с ограниченными физическими возможностями к самостоятельной работе является важным социальным заданием. В статье рассматриваются подходы к толкованию понятия самостоятельной работы студентов, её места и значения в процессе обучения. Прослеживается зависимость успешной самостоятельной учебной деятельности от сформированных знаний, умений и навыков, которые обусловлены способностями студентов. Намечаются пути развития способностей студентов к самостоятельной учебной деятельности.

The development of disaded students' abilities as future specialists to independent work is an important social task. The different approaches to understanding of the notion of students' independent and its place and meaning during the teaching process have been looked through in this article. The dependence of successful independent educational activities upon the presence of formed knowledge, practice and skills, which are determined students' abilities were also underlined in this article. The ways of the development of students' abilities to independent educational activities have been also outlined.

докладніше...
Номер сторінки: 330