АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Пасічняк Руслана Федорівна

Наведено теоретичний аналіз проблеми розвитку особистісної ідентичності в період ранньої юності. Розглядаються психологи етичні особливості різних рівнів особистісного самовизначення і їх вплив на формування готовності до самостійного прийняття рішень щодо життєвих перспектив людини.

Приведен теоретический анализ проблемы развития личностной идентичности в период ранней юности. Рассматриваются психологи ческие особенности различных уровней личностного самоопределения и их влияние на формирование готовности к самостоятельному принятию решений относительно жизненных перспектив человека.

Theoretical analysis of the approach to the study of the personal identity development in youth is presented. Psychological peculiarities in the different levels of the personal self determination are considered. Its influence on forming of the readiness to self dependence solving of the live perspectives related problem is examined.

докладніше...
Номер сторінки: 168

У статті аналізуються соціально-психологічні чинники, що впливають на становлення професійної ідентичності особистості, наголошується на необхідності врахування впливу нестабільності соціально - економічних умов сучасного суспільства на формування цього феномена.

В статье анализируются соціально-психологические факторы, влияющие на становление профессиональной идентичности личности, подчеркивается необходимость учета влияния нестабильности социально-экономических условий современного общества на формирование этого феномена.

The article analyses social and psychological factors that influence professional identity formation of personality. The article emphasises the necessity of considering influence of unstable social and economic conditions of modern society on this phenomenon.

докладніше...
Номер сторінки: 299