АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Іванова Ірина Борисівна

Розглянуто основні концепції нормалізації життєдіяльності й соціального функціонування людей з особливими потребами. Мета статті — висвітлити результати дослідження сучасних концепцій нормалізації у світлі детермінації процесів інвалідизації, зумовлених особливостями середовищних факторів. Визначено поняття «норма» з точки зору християнської етики, філософії, мовознавства, теорії систем, правознавства, соціальної роботи. Проблема норми в соціальній роботі з людьми з особливими потребами розглядається у руслі моделей (концепцій) інвалідизації, моделей інвалідності, моделей здоров’я, моделей соціальної роботи з людьми з особливими потребами, підвищення рівня її професіоналізації й професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи. Педагогічні, соціально-педагогічні та соціальні аспекти проблеми нормалізації вивчаються з позиції принципів нормалізації Б. Нірьє і В. Вольфенсбергера та з точки зору медико-соціальної моделі й соціальної моделі інвалідизації. Однак на сьогодні привертає увагу необхідність розробки сучасних підходів до визначення сутності й змісту процесу нормалізації життєдіяльності та соціального функціонування людей з особливими потребами в інтегрованому середовищі.

Тестування соціальної системи для визначення критеріїв динаміки процесів нормалізації може здійснюватись на основі трьох індикаторів: 1) орієнтація на вищий зразок, стандарт; 2) орієнтація на певну групу користувачів послуг, клієнтів організацій соціальної сфери, групу студентів; 3) орієнтація на можливість і ступінь досягнення конкретної мети. Автор доходить висновку, що нормалізація життєдіяльності й соціального функціонування людей з особливими потребами означає процес приведення до норми соціального контексту, психологічного, духовного і соціального самопочуття людини відповідно до її особливих потреб, збережених індивідуальних можливостей і можливостей соціального середовища. Норма визначається як стан приведення до рівноваги і гармонії всіх соціальних (соціально-економічних, соціально-правових, соціально-побутових і соціально-педагогічних), духовних та психологічних аспектів життя індивіда на основі створення адекватної системи соціальної захищеності й допомоги, можливості задоволення особливих потреб.

докладніше...
Номер сторінки: 10

У статті висвітлено результати узагальнення й аналізу наукових передумов розробки моделей навчання людей з особливими потребами у сфері вищої освіти (Л. Виготсъкий, К Роджерс і Д. Фрейберг, В. Лубовський, Н. Малофєєв і Н. Шматко, А. Колупаєва), визначаються на їх підставі моделі інтеграції студентів з особливими потребами у ви­щих навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 6

У статті висвітлюються практичні підходи до організації і проведення самостійної роботи студентів в умовах інформаційного навчального середовища під час підготовки фахівців соціальної сфери. Самостійна робота студентів розглядається як одна з форм активної навчально-пізнавальної діяльності. Визначаються умови ефективної реалізації інформаційної підтримки процесу навчання студентів для проведення самостійної роботи, типи самостійної роботи студентів, особливості проведення самостійної роботи серед студентів з особливими потребами. 

докладніше...

У статті визначаються особливості формування знань, умінь і навичок професійної діяльності у процесі викладання навчальної дисципліни „Соціальна робота (теорія і практика)”. Автор характеризує етапи процесу навчання: задачі, методологічну основу, зміст роботи. Розроблена методика є частиною навчально-методичного комплексу – навчального посібника „Соціальна робота (теорія і практика)” і методичного посібника „Соціальна робота (теорія і практика)”. Модульна програма”, які були опубліковані у співавторстві з Тюптею Л.Т.

В статье определяются особенности формирования знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в процессе преподавания учебной дисциплины «Социальная работа (теория и практика)». Автор характеризует этапы процесса обучения: задачи, методологическую основу, содержание работы. Разработанная методика является частью учебно-методического комплекса – учебного пособия «Социальная работа (теория и практика)» и методического пособия «Социальная работа (теория и практика)». Модульная программа», опубликованных в соавторстве с Тюптей Л.Т.

The article determined singularity deneration of knowledge and skills professional activity at the process teaching academic subject «Social work (theory and practise)». Author described stagers of processe education, particulary – chief task, methodological foundation, job content. Create a technology this is component part of studi kit - tutorial «Social work (theory and practice)» and user’s guide «Social work (theory and practise)». Modular-sized program», published into co-authorship with Tupty L.T.

докладніше...
Номер сторінки: 50

У статті висвітлюються теоретико-методологічні основи навчання молоді в інтегрованому освітньому середовищі. Визначаються філософські, педагогічні та психологічні основи викладання у вищій школі.

В статье освещаются теоретико-методологические основы обучения молодежи в интегрированной образовательной среде. Определяются философские, педагогические и психологические основы преподавания в высшей школе.

The article reviews theoretical and methodological basis of educating young people in an integrated environment. The article defines philosophical, pedagogical and psychological basis of teaching at universities.

докладніше...
Номер сторінки: 188

Висвітлено результати соціологічного дослідження, проведеного на кафедрі соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», визначені наукові підходи до створення рівних можливостей. Уточнена термінологія, запропоновані рекомендації щодо поліпшення процесу освіти студентів з інвалідністю.

Освещены результаты социологического исследования, проведенного на кафедре социальной работы Открытого международного университета развития человека «Украина», определены научные подходы к созданию равных возможностей. Уточнена терминология, предложены рекомендации по улучшению процесса образования студентов с инвалидностью.

 In the article "The equalization of opportunities at the educational sphere for students  with special needs" is elucidating results of sociological research, that the department of social work at the Open International University of development  human "Ukraine"  conducted,  scientific point of view about  the  equalization  of opportunities  are  determinating, terminology  is obtaining more specific, recommendations of improving of students with disability education process are proposing.      

докладніше...
Номер сторінки: 40