АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Сахно Ніна Євгенівна

На основі автоексперімента зроблено попередній висновок про позитивні результати апробації застосування засобів і форм фізичної культури в перший період розвитку тромбозу нижньої кінцівки і можливостей їх використання в подальшому з метою повної ліквідації наслідків тромбозу. Основний матеріал дослідження з відповідним обґрунтуванням отриманих даних автоексперімента буде описаний в наступних статтях авторів.

На основе автоэксперимента сделан предварительный вывод о позитивных результатах апробации применения средств и форм физической культуры в первый период развития тромбоза нижней конечности и возможностей их использования в дальнейшем в целях полной ликвидации последствий тромбоза. Основной материал исследования с соответствующим обоснованием полученных данных автоэксперимента будет описан в последующих статьях авторов.

In the article a prior conclusion about the positive results of approbation of physical training means and forms' application during the first period of lower extremities thrombosis' development and possibilities to use them later on aiming at complete liquidation of thrombosis' consequences was made on the basis of an autoexperiment. The main material of the research with complete basing of the autoexperiment findings is going to be described in other articles.

докладніше...