АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Таранченко Оксана Миколаївна

У статті йдеться про певні особливості інтегрування дітей з порушеннями слуху в масові загальноосвітні заклади та чинники, які забезпечують впровадження інклюзивних підходів у практику.

докладніше...
Номер сторінки: 212

Стаття присвячена історико-педагогічному аналізу розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні. Аналіз архівних, наукових, літературних джерел дозволив виявити основні тенденції та особливості розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом. У статті розглядається формування науково-дидактичних основ навчання, розробка науково-методичного забезпечення процесу виховання і навчання дітей цієї категорії.

Статья посвящена историко-педагогическому анализу развития системы специального обучения детей со сниженным слухом в Украине. Анализ архивных, научных, литературных источников позволил выявить основные тенденции и особенности развития системы специального обучения детей со сниженным слухом. В статье рассматривается формирование научно-дидактических основ обучения, разработка научно-методического обеспечения процесса воспитания и обучения детей этой категории.

In the article it is spoken about research of process of becoming and development of system of special training of children with the lowered hearing in Ukraine. In the article sources of occurrence of idea concerning allocation of special group of children with the lowered hearing, development of sights at this category of children and tendencies of searches of special approaches to their training and education are shined; the structure and the maintenance of educational, correctional work during development of deaf theory and experts is characterized; the basic laws and tendencies of development of the theory and practice of training of these to children at the present stage are opened.

докладніше...
Номер сторінки: 266

У статті висвітлюються основні тенденції в розвитку сурдопедагогічної теорії і практики в Україні у другій половині XX століття. Описуються теоретичні та методологічні підходи українських вчених-сурдопедагогів щодо навчання дітей з порушеннями слуху та застосування їх на практиці. Характеризуються наукові дослідження окремих науковців і науково-дослідних колективів.

В статье освещаются основные тенденции в развитии сурдопедагогической теории и практики в Украине во второй половине XX столетия. Описываются теоретические и методологические подходы украинских ученых-сурдопедагогов относительно обучения детей с нарушениями слуха и применения их на практике. Характеризуются научные исследования отдельных ученых и научно-исследовательских коллективов.

This article explains new trends of developing special pedagogical theory and its practice in Ukraine during the second part of XX century. It describes theoretical and methodological approaches Ukrainian scientists-special pedagogues  with reference to  education  children  with infringement of hearing and adaptation them in practice. It characterizing scientific exploration separated scientists and scientific-exploratory collectivity.

докладніше...
Номер сторінки: 283