АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Пузіков Дмитро Олегович

У статті розглянуто важливу проблему теорії й практики оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (далі – ЗНЗ) – його готовність до зазначеного процесу. Автор визначив поняття «готовність ЗНЗ до оцінювання інноваційного розвитку», виділив компоненти зазначеної готовності, визначив та обґрунтував критерії, показники та рівні готовності ЗНЗ до оцінювання його інноваційного розвитку ЗНЗ. У статті визначено та стисло охарактеризовано методи науково-педагогічного дослідження, які можуть застосовуватися для визначення рівня готовності ЗНЗ до вказаної діяльності. Критерії та рівні можуть використовуватися в подальших наукових дослідженнях, для організації оцінювання інноваційного розвитку в окремих ЗНЗ, підготовки педагогічних працівників до його здійснення.

докладніше...
Номер сторінки: 102

У статті, в контексті компетентнісного підходу до освіти, роз­глядається таке явище, як життєва компетентність. Аналізуються наукові визначення поняття «життєва компетентність». Автор розглядає структуру життєвої компетентності особистості, нау­ково обґрунтовує її функції.

докладніше...
Номер сторінки: 38

У статті зроблена спроба розробити і обґрунтувати освітню технологію супроводу життєвого проекту учня загальноосвітнього навчального закладу. Розкрито сутність і визначено особливості супроводу життєвого проекту особистості в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

В статье сделана попытка разработать и обосновать образовательную технологию сопровождения жизненного проекта ученика общеобразовательного учебного заведения. Раскрыта сущность и определены особенности сопровождения жизненного проекта личности в условиях общеобразовательного учебного заведения.

In the article is done an attempt to develop and ground educational technology of accompaniment of life project of student of school. Essence is exposed and the features of accompaniment of life project of personality are certain in the conditions of school.

докладніше...
Номер сторінки: 235

У статті розкрито сутність, структура і функції життєтворчих компетенцій особистості. Дано визначення основних понять. Обгрунтовано значущість життєтворчих компетенцій для розвитку життєвої компетентності, індивідуально - особистісного життєтворчості.

В статье раскрыта сущность, структура и функции жизнетворческих компетенций личности. Дано определение основных понятий. Обоснована значимость жизнетворческих компетенций для развития жизненной компетентности, индивидуально-личностного жизнетворчества.

The article is exposed essence, structure and functions of lifecreation’s competencies of personality. Determination of basic concepts is given. Meaningfulness of lifecreation’s competencies is grounded for development of life competence,  individually-personality.

докладніше...