АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Томчук Михайло Іванович

Розглянуто питання формування професійних цінностей студентів психологів. Запропоновано рекомендації для психологів, педагогів, викладачів з метою підвищення рівня професійної підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах.

Рассмотрены вопросы формирования профессиональных ценностей студентов психологов. Предложены рекомендации для психологов, педагогов, преподавателей в целях повышения уровня профессиональной подготовки практических психологов в высших учебных заведениях.

The article reviews questions of formation of psychology students' profes sional values and offers recommendations for psychologists and lecturers in order to increase the level of professional training of practical psychologists in higher educational institutions.

докладніше...
Номер сторінки: 187

Розглянуто психологічні аспекти розвитку студентів з особливими потребами. Охарактеризовані чинники, що детермінують формування негативних якостей особистості і деструктивна поведінка студентів.

Рассмотрены психологические аспекты развития студентов с особыми потребностями. Охарактеризованы факторы, детерминирующие формирование негативных качеств личности и деструктивное поведение студентов.

The article defines the aspects of psychological development of the students with special needs. The main factors that determine the formation of negative qualities of individuality and destructive dehavior of the students are revealed (in the article).

докладніше...

Розглянуто особливості самооцінки і тенденції в поведінці студентів з особливими потребами з метою подальшої серйозної психологічної корещіі і зміни акцентів у виховній роботі з ними.

Рассмотрены особенности самооценки и тенденции в поведении студентов с особыми потребностями с целью дальнейшей серьезной психологической корещии и изменения акцентов в воспитательной работе с ними.

The peculiarities of self-estimation and the tendency in the conduction of students with special needs are viewed for further serious psychological correction and for changing accents in the pedagogical work with such students.

докладніше...

Визначено психологічні засади формування фахівців під час проходження практики. Основний акцент зроблено на необхідності максимальної інтеграції особистісного і професійного у структурі підготовки фахівця.

Определены психологические  основы формирования специалистов во время прохождения практики. Основной акцент сделан на необходимости максимальной  интеграции личностного и  професионального в структуре подготовки специалиста.

There are psychological basis of forming of experts during passing practice. The main accent is made on necessity of maximal integration of persona/ and professional in the structure of specialists' preparation.

докладніше...
Номер сторінки: 307