АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Тюптя Лідія Тимофіївна

У статті розглядаються поняття інвалідності, моделі інвалідності, класифікація інвалідності. Проаналізовано соціальні послуги, що надаються людям з обмеженими можливостями та спрямовуються на вирішення їхніх складних життєвих ситуацій. Досліджено вимоги, які висувають ці люди до соціальних послуг. Виявлення вимог сприятиме усвідомленню та структуризації потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Громадські організації зможуть відкоригувати та спроектувати свою діяльність щодо надання соціальних послуг.

докладніше...

У статті висвітлюються практичні підходи до організації і проведення самостійної роботи студентів в умовах інформаційного навчального середовища під час підготовки фахівців соціальної сфери. Самостійна робота студентів розглядається як одна з форм активної навчально-пізнавальної діяльності. Визначаються умови ефективної реалізації інформаційної підтримки процесу навчання студентів для проведення самостійної роботи, типи самостійної роботи студентів, особливості проведення самостійної роботи серед студентів з особливими потребами. 

докладніше...

У статті розглянуті питання розробки учбової літератури з дисципліни «Педагогіка». Визначені особливості методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» студентами гуманітарних спеціальностей. Виділені цілі і завдання, принципи розробки підручника з педагогіки для студентів гуманітаріїв.

В статье рассмотрены вопросы разработки учебной литературы по дисциплине «Педагогика». Определены особенности методического обеспечения изучения учебной дисциплины «Педагогика» студентами гуманитарных специальностей. Выделены цели и задания, принципы разработки учебника по педагогики для студентов гуманитариев.

In the article the questions of development of educational literature are considered on discipline «Pedagogics». The features of the methodical providing of study of educational discipline were determined «Pedagogics» for the students of humanitarian specialities. Aims and tasks, principles of textbook development on pedagogics for the students of humanitarian specialities were described.

докладніше...
Номер сторінки: 25

У статті розкриті зміст, функції та специфіка проектної діяльності викладачів і студентів в процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи. Особливу увагу приділено проектування педагогічних інновацій. Дано визначення понять «проектування», «проект». Визначено межі і перспективи використання проектування в підготовці фахівців соціальної роботи.

В статье раскрыты содержание, функции и специфика проектной деятельности преподавателей и студентов в процессе подготовки будущих специалистов социальной работы. Особое внимание уделено проектированию педагогических инноваций. Даны определения понятий «проектирование», «проект». Определены границы и перспективы использования проектирования в подготовке специалистов социальной работы.

The article is devoted to the problem of maintenance, functions and specific of project activity of teachers and students, is exposed in the process of teaching of future specialists of social work. The special attention is spared planning of pedagogical innovations. The article is given determination of concepts «planning», «project».

докладніше...
Номер сторінки: 279

Біологічна адаптивність людини реалізується на базі першої сигнальної системи, соціальна адаптивність - на базі другої сигнальної системи. Кардинальна відмінність між біологічною і соціальною адаптивністю полягає в наявності другої сигнальної системи, яка зумовила виникнення абстрактного мислення свідомості, можливість збереження досвіду виготовлення і застосування знарядь праці, пристосування до умов середовища і видозміна їх для власних потреб. Людина захищає себе від впливу деяких факторів природного відбору не тільки біологічними, а й соціальними засобами адаптації.

Биологическая адаптивность человека реализуется на базе первой сигнальной системы, социальная адаптивность — на базе второй сигнальной системы. Кардинальное отличие между биологической и социальной адаптивностью заключается в наличии второй сигнальной системы, которая обусловила возникновение абстрактного мышления сознания, возможность сохранения опыта изготовления и применения орудий труда, приспособления к условиям среды и видоизменение их для собственных потребностей. Человек защищает себя от влияния некоторых факторов естественного отбора не только биологическими, но и социальными средствами адаптации.

Human beings like animals realize the biological adaptation on the basis of the first Signaling system, social adaptation — on the basis of the second signaling system. The most cardinal difference between the biological and sosiaI adaptation is the presence of the second signaling system, which lead by human beings to the rise of the abstract thinking, consciousness, preserving of experience of making and using the implements, adapting and changing the conditions of the environlent for his/her needs. The human being protects herself/himself from the influence of some factors of natural selection not only via biological means of adaptation, but also via social means.

докладніше...

У статті розкриваються концептуальні питання підготовки фахівців соціальної роботи. Акцентується увага на меті, завданні, змісті, процесі, формах і методах полготовки соціальних працівників. Розглядаються також питання забезпечення підготовки фахівців кадрами, правовими нормами, перспективи розвитку спеціальності "Соціальна робота".

В статье раскрываются концептуальные вопросы подготовки специалистов социальной работы. Акцентируется внимание на цели, задачах, содержании, процессе, формах и методах полготовки социальных работников. Рассматриваются также вопросы обеспечения подготовки специалистов кадрами, правовыми нормами, перспективы развития специальности "Социальная работа".

In  this  article  some  conceptual questions  about the preparation of experts in social work are opened. The attention is paid on the aim, objections, content, process, forms and methods  of social  workers preparation. Also questions about providing the preparation of specialists with  legal norms, and perspectives in subject  (social work) development are  opened.  

докладніше...
Номер сторінки: 122