АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Сердюк Людмила Захарівна

У статті розглянуто психологічні особливості студентів, які мають інвалідність. Виявлені їхні індивідуально-психологічні особливості, адаптаційні стилі, типи реагування та ставлення до хвороби свідчать про переважаючу сформованість у цієї категорії осіб ефективних моделей взаємодії із соціальним оточенням, адекватного самоприйняття, активну суб’єктну життєву позицію.

Показано, що травма може розглядатись як головний ресурс у побудові системи саморегуляції людини, що має інвалідність, тобто обмеження можливостей здоров’я і травма трансформуються в ресурс особистості.

Зазначено, що цінність наукових досліджень, виконаних за участю категорії людей з інвалідністю, полягає в тому, щоб проаналізувати з позицій сучасної психології те, як організована їхня система саморегуляції і самодетермінації, які резерви і засоби переведення дефекту в перевагу, мінуса в плюс та вивчити можливості надання допомоги як людям з інвалідністю, так і людям, яких прийнято вважати «здоровими», «нормою», щодо оптимізації їхньої самореалізації в особистісній сфері та професійній діяльності.

Зроблено висновок про те, що, виходячи з гуманістичних, екзистенціальних позицій, як здоров’я, так і хвороба є способами функціонування самої особистості, її самоорганізації як самодетермінованої динамічної системи, її життєвих цінностей, цілей, перспектив, свободи вибору, інтерпретації викликів, що стоять перед нею, та обраної стратегії реагування. Успішність самореалізації та психологічного благополуччя людини, зокрема і соматичними вадами та інвалідністю, визначається наявністю в неї прагнення до саморозвитку і розкриття свого потенціалу, оцінкою власних особистісних ресурсів як достатніх для досягнення успіху та цілісного сприйняття життєвого шляху, що включає наявність та реалістичність життєвих цілей.

докладніше...
Номер сторінки: 138

У статті запропонована комплексна програма психологічного забезпечення оптимізації мотивації учіння та самореалізації студентів ВНЗ, що ґрунтується на ідеї розбудови ціннісно-смислового простору особистості, сприятливого для інтеріоризації цінностей саморозвитку та самореалізації.

докладніше...

У статті розглядаються передумови системних досліджень у пси­хології, зокрема при дослідженні психології мотивації учіння, основні теоретичні концепції, положення і закономірності.

докладніше...
Номер сторінки: 123

У статті розглянуто психологічні особливості впливу мотиваційного чинника на пізнавальну діяльність студентів. Показано, що розвиток пізнавальних здібностей відбувається на основі поступового переходу від домінування неусвідомлюваних (інтуїтивних, емоційноафективних) процесів до домінування усвідомлюваних (смислових, раціонально-логічних)  мотивів  навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 238

В статье рассматриваются психологические подходы к изучению проблемы здоровья, некоторые аспекты ценностного отношения к здоровью, задачи и механизм развития ценностного отношения к здоровью.

У статті розглядаються психологічні підходи до вивчення проблеми здоров’я, деякі аспекти ціннісного ставлення до здоров’я, задачі і механізми розвитку ціннісного ставлення до здоров’я.

The article reviews psychological approaches to studying a problem of health, some aspects of the valuable attitude to health, problems and the mechanism of development of the valuable attitude to health are considered.

докладніше...
Номер сторінки: 362

Показано вплив навчання в інтегрованому середовищі на особистісні зміни студентів з інвалідністю.

Показано влияние обучения в интегрированной среде на личностные изменения студентов с инвалидностью.

The influence of studying in integrated environment on disabled students personality changes is shown in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 234

У статті розглянуті психологічні особливості процесу адаптації до навчання у вузі і розвитку особистості студентів з інвалідністю, а також показано вплив на цей процес вкорінених механізмів психологічного захисту.

В статье рассмотрены психологические особенности процесса адаптации к обучению в вузе и развития личности студентов с инвалидностью, а также показано влияние на этот процесс сформировавшихся механизмов психологической защиты.

The article reviews psychological peculiarities of process of adaptation and personality development of students with disability to university education, and demonstrates how psychological defence mecha9 nism influences this process.

докладніше...
Номер сторінки: 37

Розглянуто психологічні особливості соціалізації особистості з обмеженими можливостями. Запропоновано максимально раннє здійснення реабілітаційних заходів, а також системне і комплексне, з огляду на індивідуальний підхід, забезпечення психологічного супроводу на найважливіших етапах соціалізації.

Рассмотрены психологические особенности социализации личности с ограниченными возможностями. Предложено возможно более раннее осуществление реабилитационных мероприятий, а также системное и комплексное, учитывая индивидуальный подход, обеспечение психологического сопровождения на важнейших этапах социализации.

The psychological peculiarities of the socialization of an individual with limited abilities are examined. May be an earlier realization of the rehabilitation measures and also a system and complex (taking into consideration the individual apporoach) providing with psychological accommodation at the most important stages of persons' rehabilitation are proposed.

докладніше...
Номер сторінки: 222