АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Хворова Ганна Михайлівна

Стаття розкриває питання практичного впровадження інклюзивної освіти в Україні, містить аналіз діючого законодавства та навчальних програм, визначає сучасний стан, проблеми та перспективи освіти дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивною формою навчання. Доводиться недоцільність використання універсального навчального дизайну при навчанні математиці дітей з відхиленнями пізнавальних можливостей.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Статтю присвячено проблемі психолого-педагогічної корекції аутизму. У ній дається визначення реабілітаційного туризму як спеціальної корекційної технології, розкривається її сутність і детально описується одна з головних організаційних форм реабілітаційного туризму - інтеграційний літній табір. Такий табір уже двічі організовувався і проводився Громадської асоціацією підтримки осіб з аутизмом «СОНЯЧНЕ КОЛО», якою керує автор статті.

Статья посвящена проблеме психолого-педагогической коррекции аутизма. В ней дается определение реабилитационного туризма как специальной коррекционной технологии, раскрывается ее сущность и детально описывается одна из главных организационных форм реабилитационного туризма – интеграционный летний лагерь. Такой лагерь уже дважды организовывался и проводился Общественной ассоциацией поддержки лиц с аутизмом «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», которой руководит автор статьи.

This article is devoted to the problem of psychological and pedagogical correction of autism. It content the definition of rehabilitation tourism as the special correction technology and discribe one of the main organize form – integrational summer camp, which twice was condact by SUNNY CIRCLE Public Association of Autistic People Support.

докладніше...
Номер сторінки: 328