АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Хорошуха Михайло Федорович

У статті розглянуто питання стосовно впливу занять фізичними навантаженнями на організм хворого із порушеннями функції опорно-рухового апарату. Показано, що в процесі реабілітації у такого хворого поряд з придбанням одних функціональних здібностей спостерігається «втрата» інших.

докладніше...
Номер сторінки: 479

Автор статті аналізує вплив тренувальних навантажень різного напрямку на формування агресивності юних спортсменів 13–16 років за даними лонгітюдинальних досліджень.

докладніше...
Номер сторінки: 343

Стаття присвячена природі агресивності учнівської молоді (на прикладі юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту). Проаналізовано вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на формування агресивності юних спортсменів за даними досліджень індивідуально-типологічних особливостей вищої нервової діяльності.

Статья посвящена природе агрессивности учащейся молодежи (на примере юных спортсменов 13–16 лет, которые специализируются в различных видах спорта). Проанализировано влияние тренировочных нагрузок различной направленности на формирование агрессивности юных спортсменов по данным исследований индивидуально-типологических особенностей высшей нервной деятельности.

To the nature of the aggressive studying young people (exаmplified by young sportsmen aged 13–16 specializing in different kinds of sport). The author of the article analyses the influence of the training loads of different directions on forming the young sportsmen’s aggressiveness according to the research of the individual-technological peculiarities of the highest nerve activity.

докладніше...
Номер сторінки: 500

Метод POWER-ергометрії заснований на кількісному визначенні працездатності спортсменів і осіб із особливими фізичними можливостями за допомогою показника PWC170 і портативного силового ергометра "СЕ-2" авторської конструкції. Наведено методику проведення механічної роботи особою, яка обстежується, для оцінки функціонального стану і рівня силової підготовки спортсменів, а також рівень адаптації інвалідів до фізичних навантажень.

Метод POWER-эргометрии основан на количественном определении трудоспособности спортсменов и лиц с особенными физическими возможностями с помощью показателя PWC170 и портативного силового эргометра "СЕ-2" авторской конструкции. Приведена методика проведения механической работы лицом, которое обследуется, для оценки функционального состояния и уровня силовой подготовки спортсменов, а также уровень адаптации инвалидов к физическим нагрузкам.

The Power-ergonometric method, which is based on quantities determination of  physical  capability of sportsmen and disabled people  with the help  of PWC170 index and portable ergo meter "CE-2" constructed by the author. There is methodology of real mechanical work fulfilled by patient for estimation of functional state and the level of power preparation of sportsmen,  and also the degree of adaptation of people  with disabilities to physical loadings.

докладніше...
Номер сторінки: 534