АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Циба Віталій Трохимович

Важливу роль у розвитку людини відіграє євгеніка — наука про закони успадкування обдарованості й обмеження передання спадкових хвороб майбутнім поколінням. Реалізація ідей євгеніки та генетики, втілених у кібернетичній моделі «чорної скриньки», сприяє поліпшенню пропорції населення з успадкованими корисними і шкідливими якостями.

докладніше...
Номер сторінки: 232

Явище соціалізації проаналізовано з позицій регулятивно - детерміністичної парадигми . З позицій методології системного підходу особистість охарактеризував комплексом придбаних параметрів . Соціалізація розглядається як придбання цих параметрів особистістю з урахуванням « попиту » на таку особистість різних соціальних структур .

Явление социализации проанализировано с позиций регулятивно-детерминистической парадигмы. С позиций методологии системного подхода личность охарактеризирована комплексом приобретенных параметров. Социализация рассматривается как приобретение этих параметров личностью с учетом «спроса» на такую личность различных социальных структур.

Socialisation phenomenon was analysed in terms of regulative and deterministic paradigm. Based on the system approach personality is characterised by a complex of acquired parameters. Socialisation of personality means gaining these parameters considering the «demand» for such personality of various social structures in various social institutions.

докладніше...
Номер сторінки: 17