АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Григорчук Тарас Васильович

У статті зосереджено увагу довкола проблем, пов’язаних із місцем презентаційних навичок у процесі професійного становлення менеджера соціальної сфери. Зазначено, що однією з важливих характеристик майбутнього професійного менеджера є здатність представити його власні погляди перед керівниками та підлеглими в найбільш ефективній і переконливій формі. Кращим інструментом для цього є комп’ютерна презентація, що разом із вербальними та невербальними комунікаціями сприяє цій меті.

Важливим чинником у формуванні презентаційних навичок є тип поведінки, що вказує на формування певних особистих навичок і презентації. Найголовнішими для студента, який спеціалізується в управлінні соціальною сферою, є такі якості, як довіра, достовірність, комунікація, емпатія, здатність слухати й аналізувати, вміння контролювати ситуацію та тримати увагу аудиторії. Адекватна модель поведінки — важливий критерій успіху презентації.

Добре підготовлена презентація неодмінно викликатиме увагу. Демонстрація уваги до предмету повідомлення може виражатися через підтримку особи, яка виступає, вигуки, що дають змогу підтримати розмову і заохотити співбесідника до подальшого спілкування, тощо. У соціальній ситуації, для того щоб слухати ефективно, необхідно бути сенситивним до обговорюваних проблем і «ключів» соціальної взаємодії, що можуть бути виражені у вербальних і невербальних діях. Спостерігаючи за дією і реакцією, можна поліпшити уміння студентів слухати. Комбінація важливих мовних ресурсів, дієва акцентуація уваги в мові на основних думках, виразність мови, риторичні питання (вербальний аспект), невербальна поведінка (жести, зоровий контакт, відвертість з аудиторією, поведінка та стиль одягу) і структурований тематичний зміст створюють сприятливі умови для успішної презентації.

Ключовими елементами презентації є визначення теми, формулювання мети презентації, визначення структури і складання плану, оскільки залежно від мети і цільової аудиторії формуватиметься й зміст виступу.

Отже, можна стверджувати, що успіх процесу формування презентаційних умінь як вагомої складової професійноважливих якостей майбутніх менеджерів та фахівців інших спеціальностей ґрунтується на цілісності навчання, інтегрованості підходів, адаптації прийомів і технологій сучасної педагогіки, а також орієнтованості студентів на успіх та їхнє прагнення відбутися в майбутній професії.

докладніше...
Номер сторінки: 113

У статті розглянуто питання, пов’язані із забезпеченням ефективності управлінської діяльності менеджера творчого колективу шляхом формування необхідних професійних вимог. Розглянуто структуру професійних вимог, що базуються на відповідних навичках і здібностях.

докладніше...
Номер сторінки: 65

У статті розглядаються проблеми вивчення маркетингу особами з обмеженими фізичними можливостями. Як засіб підвищення рівня набуття знань та формування професійних компетенцій пропонуєть­ся організація поточного контролю знань з використанням засобів дистанційного навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 22

Розглядаються підходи до забезпечення професійної компетентності студентів із обмеженими можливостями в процесі дистанційного навчання. Особлива увага приділяється проведенню компетентісно орієнтованого тестування, що могло б визначити ієрархічний рівень формування отриманої компетентності.

Рассматриваются подходы к обеспечению профессиональной компетентности студентов с ограниченными возможностями в процессе дистанционного обучения. Особое внимание уделяется проведению компетентностно ориентированного тестирования, способного определить иерархический уровень формирования полученной компетентности.

 

докладніше...
Номер сторінки: 153

У даній статті пропонується модель інтерактивного підручника, який складається з чотирьох основних блоків: навчального, допоміжного, практичного та контролюючого. Підручник розробляється для дисципліни "Маркетинг", призначається для широкого кола студентів, незалежний від мережі Інтернет і може допомогти в оволодінні знаннями людям із обмеженими фізичними момливосmями.

В данной статье предлагается модель интерактивного учебника, который состоит из четырех основных блоков: учебного, вспомогательного, практического и контролирующего. Учебник разрабатывается для дисциплины "Маркетинг", предназначается для широкого круга студентов, независим от сети Интернет и может помочь в овладении знаниями людям с ограниченными физическими возможносmями.

In  the article  given the model of interactive textbook  which consists  of four basic blocks is offered: educational,  auxiliary, practical and supervisory. A textbook is developed for discipline "Marketing", targets at wide society of students, independent of network  the Internet and capable  to help  in  the capture by know/edges to the people with the limited physical possibilities.

докладніше...
Номер сторінки: 411