АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Чайковський Михайло Євгенович

Розроблені й охарактеризовані процесуальний і особистісний кри­терії ефективності соціально-педагогічної роботи зі студентами з особливими потребами в умовах ВНЗ інклюзивної орієнтації. Вико­ристані критеріальні показники, що дали можливість оцінити ефективність соціально-педагогічної роботи та встановити норму (еталон) соціалізованості студентів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 103

 

Статтю присвячено дослідженню ставлення викладачів ВНЗ і здо­рових студентів до інтегрованого навчання та напрямам соціально-педагогічної роботи, орієнтованої на соціальну адаптацію студентів з особливими потребами.

докладніше...

Стаття присвячена вивченню проблем реабілітації студентів з особливими потребами, зокрема, створення та оцінки ефективності соціально-педагогічних умов реабілітації студентів з особливими потребами в умовах інтегрованого навчання. У дослідженні обґрунтована цільова модель і структура індивідуальної програми соціально-педагогічної реабілітації. Доведено доцільність і переваги об'єднання навчально-реабілітаційного процесу в умовах навчально-реабілітаційного центру та включення в комплексні реабілітаційні програми високоефективних оздоровчих технологій.

Статья посвящена изучению проблем реабилитации студентов с особыми потребностями, в частности, созданию и оценке эффективности социально-педагогических условий реабилитации студентов с особыми потребностями в условиях интегрированного обучения. В исследовании обоснована целевая модель и структура индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации. Доказана целесообразность и преимущества объединения учебно-реабилитационного процесса в условиях учебно-реабилитационного центра и включения в комплексные реабилитационные программы высокоэффективных оздоровительных технологий.

The article is devoted to the study of rehabilitation problems of students with special needs and especially to the creation and evaluation of the socio-pedagogical conditions of the rehabilitation of such students under conditions of integrated education. In this research there was determined goaloriented model as well as the structure of the socio-pedagogical rehabilitation program. It was proved that it's necessary and of a great advantage to combine learning and rehabilitation process under conditions of the educational-rehabilitation center. Also, it is very important to include modern, highly effective healthimprovement technologies in the individual process of rehabilitation.

докладніше...
Номер сторінки: 165