АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Шульженко Діна Іванівна

У статті розкрито роль і значення інклюзивної форми освіти аутичних дітей у загальноосвітній школі. Визначено, що включення (інклюзія) таких дітей у колектив нормально розвинених однолітків    є важливим засобом психологічної корекції в умовах класу.

докладніше...
Номер сторінки: 194

У статті розглядаються цілі, завдання та основні напрями роботи освітньо-реабілітаційного закладу для дітей з спектром аутичних порушень. Cтверджується доцільність та необхідність комплексного медико-психолого-педагогічного підходу до організації центрів системи соціальної реабілітації з врахуванням корекційної спрямованості педагогічного процесу.

В статье рассматриваются цели, задачи, основные направления работы образовательно-реабилитационного учреждения для детей со спектром аутистических нарушений. Утверждается целесообразность и необходимость комплексного медико-психолого-педагогического подхода к организации центров системы социальной реабилитации с учетом коррекционной направленности педагогического процесса.

This article deals with aims, tasks and main tendencies of work of educational rehabilitational institutions for children with autistic spectrum disorders. Confirms necessity and advisabiksts of complex medical,pedagogical psychological approach to organization of institutions with social rehabilitation system taking into consideration mental pedagogical process.

докладніше...
Номер сторінки: 311

У статті розглядається проблема дизонтогенетического підходу в реабілітації дітей групи ризику раннього та дошкільного віку, Етап корекції аномального розвитку дітей від народження (сензитивний період корекційного впливу) через низку причин "випав" із поля зору вчених і практиків-дефектологів. Було висунуто поняття "якості життя" таких дітей у зв'язку з необхідністю розробки змісту, методів і прийомів корекційної роботи. Сензитивний період корекційного впливу розглядається як засіб попередження виникнення вторинних порушень і як найважливіший етап реабілітаційного відновлення особистості дитини.

В статье рассматривается проблема дизонтогенетического подхода в реабилитации детей группы риска раннего и дошкольного возраста, Этап коррекции аномального развития детей от рождения (сензитивний период коррекционного воздействия) по ряду причин "выпал" из поля зрения учёных и практиков-дефектологов. Выдвигается понятие "качества жизни"таких детей в связи с необходимостью разработки содержания, методов и приёмов коррекционной работы. Сензитивний период коррекционного воздействия рассматривается как средство предупреждения возникновения вторичных нарушений и как важнейший етап реабилитационного восстановления личности ребёнка.

The problem of the disontogenesic approach in reabilitation of children of early and preschool age from group of risk was considered.  This stage  of correction of abnormal development of children from birth (senditiv period of correction) for some reasons «has dropped out»  from a field of sight of the scientists and defectologysts.  The concept "quality of life" of such children is put forward in connection with necessity of development of a content of methods and receptions of correction - work. The senditiv period of correction is considered as the tool of warning of occurrence of secondary violations and as the important stage of rehabilitations restoring of the children's person.

докладніше...
Номер сторінки: 494