АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Шмаргун Віталій Миколайович

У статті показано значущість сенсорно-перцептивного досвіду індивіда у формуванні когнітивних процесів. Сенсорика і перцепція поліпшують якість образного сприймання, сприяють переходу від образів до думки, тобто беруть участь у розгортанні процесів мислення

докладніше...
Номер сторінки: 307

У статті обґрунтовуються теоретичні засади ролі тілесного початку в формуванні психіки людини. Згідно з літературними даними та результатами власних досліджень показані основні аспекти взаємозв'язку психічного і соматичного в цілісному розвитку індивіда.

Вказується на необхідність поряд з психічним і соматичним розвитком в нормі, використовувати поняття "психосоматичний розвиток".

В статье обосновываются теоретические принципы роли телесного начала в формировании психики человека. Согласно литературным данным и результатам собственных исследований показаны основные аспекты взаимосвязи психического и соматического в целостном развития индивида.

Указывается на необходимость наряду с психическим и соматическим развитием в норме, использовать понятие „психосоматическое развитие”.

Theoretical principles of the role of corporal origin in the formation of humans psychology are substantiated in the article.

The main aspects of interconnection of somatic and person’s psychological development are shown according to the facts from literature and the results of own researches. It is pointed to the necessity to use the concept of „psychosomatic” development on a level with psychological and somatic ones.

докладніше...
Номер сторінки: 378

У статті обґрунтовуються теоретичні положення і основні методологічні та методичні засади психореабілітаційні роботи з дітьми та підлітками з затримкою психічного розвитку. На підставі аналізу літературних даних і результатів власних досліджень показано авторське бачення організації психореабілітаційні процесу з дітьми.

В статье обосновываются теоретические положения и основные методологические и методические принципы психореабилитационной работы с детьми и подростками с задержкой психического развития. На основании анализа литературных данных и результатов собственных исследований показано авторское видение организации психореабилитационного процесса с детьми.

Theoretical, the main methodological and methodics principles of psy chorehabilition work with children and teenagers with setbacks in psycholo gical development are substantiated in this article.

The author shows his own sight of the organization of psychorehabilitation process with children. This sight is based on the strength of the analysis of the facts from literature and the results of own researches.

докладніше...
Номер сторінки: 177

На основі дослідження сенсомоторних реакцій на рухомий об'єкт визначені показники врівноваженості нервових процесів (УНП) дітей з ЗПР і звичайних дітей підліткового віку, які відрізнялися різним рівнем психометричного інтелекту за шкалою Д. Векслера. Робиться висновок, що УНП як якість нервової системи пов'язана з розумовою працездатністю і впливає на показник IQ.

На основе исследования сенсомоторных реакций на движущийся объект определены показатели уравновешенности нервных процессов (УНП) детей с ЗПР и обычных детей подросткового возраста, которые отличались разным уровнем психометрического интеллекта по шкале Д. Векслера. Делается вывод, что УНП как качество нервной системы связана с умственной работоспособностью и влияет на показатель IQ.

The indicators of balance of nervous processions among ordinary teenagers and the children with setbacks in psychological development have been defined. These children differed by different level of intellect. The conclusion is that this quality is that this quality of the nervous system has an influence on intellectual work and the level of IQ.

докладніше...
Номер сторінки: 171

У статті на основі онтогенетичного підходу до аналізу психосоматичного і інтелектуального розвитку дітей та підлітків розкрито основні принципи та напрямки психологічних досліджень психічного дизонтогенеза. Підкреслюється, що синтез онтогенетичного, системно-структурного, порівневого і тимчасового аналізу дозволяє виділити взаємозалежність когнітивних і регулятивних систем як в нормі, так і при відхиленнях психічного розвитку.

В статье на основе онтогенетического подхода к анализу психосоматического и интеллектуального развития детей и подростков раскрыты основные принципы и направления психологических исследований психического дизонтогенеза. Подчеркивается, что синтез онтогенетического, системноструктурного, поуровневого и временного анализа позволяет выделить взаимозависимость когнитивных и регулятивных систем как в норме, так и при отклонениях психического развития.

The main principles and directions of the psychological researches of bodily and intellectual anomalies in children's and teenagers development are discovered in the article,

докладніше...
Номер сторінки: 229