АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Купрєєва Ольга Іллівна

У статті запропонована комплексна програма психологічного забезпечення оптимізації мотивації учіння та самореалізації студентів ВНЗ, що ґрунтується на ідеї розбудови ціннісно-смислового простору особистості, сприятливого для інтеріоризації цінностей саморозвитку та самореалізації.

докладніше...

Статтю присвячено питанням психологічного супроводу студентів на етапі адаптації до ВНЗ. Дано визначення поняття психолого-педагогічного супроводу студентів. Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу ефективної адаптації для студентів-першокурсників.

докладніше...
Номер сторінки: 158

Статтю присвячено проблемі впливу функціональних обмежень, соматичних хвороб на особистісний розвиток. Розкрито особливості формування ставлення до самого себе, міжособистісних стосунків студентів із функціональними обмеженнями.

докладніше...
Номер сторінки: 255

Статтю присвячено проблемі психолого-педагогічного супроводу студентів з інвалідністю. Розкрито особливості психологічної допомоги, цілі, завдання та принципи її побудови в системі психологічного супроводу студентів з інвалідністю.

Статья посвящена проблеме психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалидностью. Раскрыты особенности психологической помощи, цели, задачи и принципы ее построения в системе психологического сопровождения студентов с инвалидностью.

This article about a problem of psychology pedagogical accommodation of disabled students. The article observes of psychological assistance, its goals, objects, and principles in the system psychology pedagogical accom  modation of disabled students.

докладніше...
Номер сторінки: 226

У статті розглянуті особливості самосвідомості і самовідношення студентів з інвалідністю та обґрунтовано необхідність формування позитивного самоставлення і навичок самопрезентації методом соціально  психологічного тренінгу.

В статье рассмотрены особенности самосознания и самоотношения студентов с инвалидностью и обоснована необходимость формирования позитивного самоотношения и навыков самопрезентации методом социальнопсихологического тренинга.

The article reviews peculiarities of self-consciousness and self-perception of students with disability and proves the necessity of formation of their positive self-perception and self-presentation skills by means of social-psychological training.

докладніше...
Номер сторінки: 180

Порушені питання ставлення особистості до себе і до оточуючих - "Я, Значний, Інші" для діагностики самоставлення, емоційно-ціннісного ставлення до інших людей з інвалідністю.

Затронуты вопросы отношения личности к себе и к окружающим - "Я, Значимый, Другие"для диагностики самоотношения, эмоционально-ценностного отношения к другим людям с инвалидностью.

The questions of the personality's attitude to himself and to people around, such as: "Me, Important, Others", are touched for the diagnosis self-attitude, an emotional-estimating attitude to another invalids.

докладніше...
Номер сторінки: 302