АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Шевцов Андрій Гаррійович

У статті викладено підходи до побудови нової антропологічної науки - корекційної андрагогіки, принципи створення корекційно-реабілітаційного простору професійної освіти студентів з інвалідністю, концепцію чотиривимірної структури особистості і методику поетапного створення корекційно-реабілітаційної програми в просторі професійної освіти.

В статье изложены подходы к построению новой антропологической науки – коррекционной андрагогики, принципы создания коррекционно-реабилитационного пространства профессионального образования студентов с инвалидностью, концепцию четырехмерной структуры личности и методику поэтапного создания коррекционно-реабилитационной программы в пространстве профессионального образования.

Creation of modern anthropological science and methodology principles of structure of correction-rehabilitation space in the frame of vocational education for disabled students, four-dimensional psychological structure of person and method of stepwise creation rehabilitation program are considered in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 15

Розглядаються концептуальні риси проектування системи інтегрованого навчання людей з особливими потребами з використанням особистісно орієнтованих педагогічних технологій. Ці технології відповідають новій гуманістичній філософській освітній парадигмі XXI ст., яка повинна бути покладена в основу побудови навчально-виховного процесу учнів та студентів з інвалідністю.

Рассматриваются концептуальные черты проектирования системы интегрированного обучения людей с особенными потребностями с использованием личностно ориентированных педагогических технологий. Эти технологии отвечают новой гуманистической философской образовательной парадигме XXI ст., которая должна быть положена в основу построения учебно-воспитательного процесса учеников и студентов с инвалидностью.

The conceptual features of designing of system  of the integrated training of the people  with special needs  with use personality-centered pedagogical technologies are considered. There technologies correspond to new humanistic philosophical educational paradigm  of XXI  century,  which  should be taken as a basis of construction education process for the disabled people.

докладніше...
Номер сторінки: 35