АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Беспянська Галина Василівна

Стаття включає питання організації навчального процесу студентів з обмеженими можливостями та є актуальною, оскільки має на меті обґрунтування форм і методів активізації їх навчально-пізнавальної діяльності. Автором окреслено шляхи реалізації освітньої діяльності цієї поки що не захищеної категорії населення, подані практичні рекомендації, форми і методи гносеологічної діяльності студентів, базою для чого став багаторічний досвід викладання діловодства, ділової української мови, професійно-практичної підготовки діловодів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання.

Стаття орієнтована на педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес громадян України з обмеженими можливостями, викладачів діловодства, української ділової мови, майстрів виробничого навчання, викладачів-інструкторів та інших фахівців, службовими обов'язками яких визначено підвищення кваліфікації співробітників із документування управлінської діяльності.

Статья включает вопросы организации учебного процесса студентов с ограниченными возможностями и является актуальной, поскольку имеет цель обоснования форм и методов активизации их учебно-познавальной деятельности. Автором очерчены пути реализации образовательной деятельности этой пока еще не защищенной категории  населения, поданы практические рекомендации, формы и методы гносеологической  деятельности студентов, базой для чего стал многолетний опыт  преподавания  деловодства, делового украинского языка, профессионально-практической  подготовки делопроизводителей   разных образовательно-квалификационных уровней и  форм обучения.     

Статья ориентирована на педагогических  работников, которые обеспечивают учебный процесс граждан Украины с ограниченными возможностями, преподавателей деловодства, украинского делового языка, мастеров производственного обучения, преподавателей-инструкторов и других специалистов, служебными обязанностями которых определено повышение квалификации сотрудников по документированию  управленческой  деятельности.  

This article was written on the theme:"Organization of the teaching process  for invalid students by applying new methods  and forms of teaching". Speaking of the actuality of this theme it is necessary to underline that the wide experience of the teaching process with such students shows that much needs to be done to make studying more easily and interesting for them. The author shows how to realize this goal. He gives practical recomendations and advices On the basis of long, durable experience of teaching  of business  correspondence  and Ukrainian  language.

This article intended for educational specialists,  teachers who are  working with such students.

докладніше...
Номер сторінки: 107