АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Авраменко Микола Леонідович

У статті описані основні аспекти організації лікувальної фізкультури в умовах центру професійної реабілітації інвалідів. Основною метою лікувальної фізкультури інвалідів є збереження і відновлення втрачених фізичних можливостей, безпосередньо пов'язаних із характером інвалідизуючого захворювання.

В статье описаны основные аспекты организации лечебной физкультуры в условиях центра профессиональной реабилитации инвалидов . Основной целью лечебной физкультуры инвалидов является сохранение и восстановление утраченных физических возможностей, непосредственно связанных с характером инвалидизирующего заболевания.

докладніше...

Стаття знайомить широкий круг співробітників центрів професійної реабілітації інвалідів з основними методичними, інформаційними і організаційними розробками фахівців Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, які були підготовлені на основі досвіду проведеної роботи.

докладніше...

Стаття містить матеріали, в яких дано медичне та методологічне обгрунтування навчання інвалідів професії «соціальний працівник» в умовах Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, а також чітко сформовані показання і протипоказання для оволодіння цією професією.

Статья содержит материалы, в которых дано медицинское и методологическое обоснование обучения инвалидов профессии «социальный работник» в условиях Всеукраинского центра профессиональной реабилитации инвалидов, а также четко сформированы показания и противопоказания для овладения этой профессией.

In article had materials in which the medical and methodological sub stantiation of training of invalids by a trade «the social worker» in conditions of National center of professional rehabilitation of invalids is determined are resulted. Indications are precisely specified in article and contra indications for mastering by this trade.

докладніше...

Викладено питання подальшого становлення в Україні системи професійної реабілітації інвалідів і створення мережі відповідних центрів з урахуванням факторів, що впливають на організацію і планування процесу професійної реабілітації в світлі завдань, намічених Національною програмою професійної реабілітації та зайнятості людей з обмеженими фізичними можливостями.

Изложены вопросы дальнейшего становления в Украине системы профессиональной реабилитации инвалидов и создания сети соответствующих центров с учётом факторов, влияющих на организацию и планирование процесса профессиональной реабилитации в свете заданий, намеченных Национальной программой профессиональной реабилитации и занятости людей с ограниченными физическими возможностями.

The issues of the further formation in Ukraine a professional disabled people rehabilitation system and founding a network of corresponding centres were expounded. It has to be done taking into consideration the factors, which influence the organization and planning of the process of professional rehabilitation from the standpoint of the tasks, which are outlined in the National program of professional rehabilitation and employment of people with limited physical abilities.

докладніше...

Розглянуто організаційні аспекти формування мережі регіональних центрів професійної реабілітації осіб з особливими потребами, зокрема, головної організації - Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів.

Рассмотрены организационные аспекты формирования сети региональных центров профессиональной реабилитации лиц с особыми потребностями, в частности, главной его организации — Всеукраинского центра профессиональной реабилитации инвалидов.

There were discussed organizational aspects of formation regional center's network of professional rehabilitation for persons with special needs, and it's main organization — National Center of professional rehabilitation for people with disabilities.

докладніше...
Номер сторінки: 457