АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Бессонова Ірина Василівна

У статті розглядаються питання організаційно-методологічних аспектів навчання студентів іншомовного спілкування людей із вадами слуху. Даються науково-методичні рекомендації організації процесу навчання студентів із порушеннями психофізіологічних можливостей слухового апарату.

В статье рассматриваются вопросы организационно-методо-логических аспектов обучения иноязычному общению слабослышащих студентов. Даются научно-методические рекомендации организации процесса обучения студентов с нарушениями психофизиологических возможностей слухового аппарата.

It is shown the ways of organization and methodology of teaching for-eign languages the students with different problems of hearing; the ways of motivation and individual reproach to the training of disabled students, the role of teacher during the process of education.

докладніше...
Номер сторінки: 239