АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Швець Валентина Дмитрівна

У статті представлено навчально-методичний посібник для студентів з порушеннями слухового апарату, яке використовується для навчання студентів в інтегрованих групах. Особливістю посібника є алгоритмізація навчальної діяльності на основі принципу системного підходу в навчанні.

В статье представлено учебно-методическое пособие для студентов с нарушениями слухового аппарата, которое используется для обучения студентов в интегрированных группах. Особенностью пособия является алгоритмизация учебной деятельности на основе принципа системного подхода в обучении.

докладніше...
Номер сторінки: 189

У статті розглядаються питання ефективної організації навчальної діяльності студентів із проблемами мовно-слухового апарату на практичних заняттях з механіки. Логічною основою програмування навчальної діяльності студентів є уявлення знань розділу "Механіка" на основі теоретико-множинного підходу у вигляді пленарних та просторових орієнтованих граф і створення на їх основі структурованих алгоритмів для вирішення задач. Зазначені способи практичного застосування структурованих алгоритмів призначені для навчання студентів з особливими потребами.

В статье рассматриваются вопросы эффективной организации учебной деятельности студентов с проблемами языково-слухового аппарата на практических занятиях из механики. Логической основой программирования учебной деятельности студентов является представление знаний раздела "Механика" на основе теоретико-множественного подхода в виде пленарных и пространственных ориентированных граф и создания на их основе структурированных алгоритмов для решения задач. Указанные способы практического применения структурированных алгоритмов предназначены для обучения студентов с особенными потребностями.

The article covers questions of effective organization of educational activity of students with hearing and speaking impairments during practical mechanics studies. Logical basis of programming students educational activity is presentation of Mechanics materials on the basis of the theoretical pluralistic approach in the form of plenary and spatially oriented columns and creation of structured algorithms for sums solving on their basis. Indicated methods of practical appliance of structured algorithms are intended for educating students with special needs.

докладніше...
Номер сторінки: 258