АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Щириця Тетяна Володимирівна

Подано соціально-філософський аналіз онтологічних підстав природної мови в рамках лінгвістичного повороту як визначального парадигму сучасного філософствування. Використовуючи дослідження мовних актів Дж. Остіна, автор трактує їх як інтенціональні дії мовця (локутів, іллокутів, перлокутів), розглядає інтерсуб'єктивності комунікації як поле примирення (Ю. Габермас) смислів, значень і домагань учасників комунікації. Оскільки комунікація втілюється в дискурсі, а інтерпретація останнього обмежена реалізованими через соціальні інститути ліберальними цінностями, аналіз мови безпосередньо пов'язаний із методологією практичної філософії, що з'єднує в собі гносеологічні та аксіологічні аспекти. Розглядаючи мовну діяльність як прагматику, яка акцентує увагу на способах вживання мови, автор показує її роль у навчанні студентів з особливими потребами, у структуруванні мовою їх світогляду, в формуванні повсякденної замісної лексики, в якій мінімізовані негативні конотації "інваліда".

Дан социально-философский анализ онтологических оснований естественного языка в рамках лингвистического поворота как определяющего парадигму современного философствования. Используя исследования речевых актов Дж. Остина, трактующего их как интенциональные действия говорящего (локутив, иллокутив, перлокутив), автор рассматривает интерсубъективную коммуникацию как поле примирения (Ю. Габермас) смыслов, значений и притязаний участников коммуникации. Поскольку коммуникация воплощается в дискурсе, а интерпретация последнего ограничена реализуемыми через социальные институты либеральными ценностями, анализ языка напрямую связан с методологией практической философии, соединяющей в себе гносеологические и аксиологические аспекты. Рассматривая речевую деятельность как прагматику, которая акцентирует внимание на способах употребления языка, автор показывает её роль в обучении студентов с особыми потребностями, в структурировании языком их мировоззрения, в формировании повседневной заместительной лексики, в которой минимизированы негативные коннотации "инвалида".

This article clarifies ontological basis  of natural language within  the linguistic turn framework (the latter is regarded as a paradigmatic determinant of the contemporary philosophy). Taking into account J. Austin's theory that  considers  speech  acts  as speaker's intentional actions, і regard intersubjective communication as a field of reconciliation of participants' meanings and claims. Since, on the one hand, communication is materialized in discourse, and,  on the other hand,  the latter's interpretation is confined within  the frameworks of socially objectified liberal values, language analysis  can not escape methodology of practical philosophy. Portraying  speech activity as pragmatics that focuses on the ways of language usage,  explicate its role in teaching students who have special needs, in the language-based development of their worldviews, in their everyday word usage formation wherein negative connotation of the "handicapped people" are minimized.

докладніше...
Номер сторінки: 275