АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Невмержицький Олександр Артемович

Йдеться про необхідність і можливість ідейного, світоглядного виховання учнівської молоді відповідно до сучасних завдань утвердження національної ідеї, ідей демократизму та гуманізму шляхом спонукання і розвитку в навчальному процесі емоційної сфери виховання.

Речь идет о необходимости и возможности идейного, мировоззренческого воспитания учащейся молодежи в соответствии с современными задачами утверждения национальной идеи, идей демократизма и гуманизма путем побуждения и развития в учебном процессе эмоциональной сферы воспитания.

The article deals with the need and possibility of ideological, visionary education of students in accordance with modern tasks of consolidation of the national idea, ideas of democratize and humanism through inducing and developing the emotional sphere of students in the educational process.

докладніше...
Номер сторінки: 364