АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Євдокимова Наталія Олексіївна

У статті викладена авторська концепція психологічної підготовки майбутніх фахівців-правознавців, яка гармонізує внутрішній психічний розвиток особистості і зовнішні умови соціально-професійному житті, сприяє проектування сценаріїв професійного становлення, адекватної самооцінки та психологічної стабільності майбутніх фахівців юридичної діяльності.

В статье изложена авторская концепция психологической подготовки будущих специалистов-правоведов, которая гармонизирует внутреннее психическое развитие личности и внешние условия социально-профессиональной жизни, содействует проектированию сценариев профессионального становления, адекватной самооценке и психологической стабильности будущих специалистов юридической деятельности.

Author conception of psychological education of future specialists-legists, which harmonizes internal psychical development of personality and external factors of socially-professional life, assists to planning of scenarios of the professional becoming, adequate self-appraisal and psychological stability of future specialists of legal activity, is expounded in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 369

У статті розглядається історико-психолого-педагогічний аспект реабілітації осіб із обмеженими фізичними можливостями. Здійснюється спроба аналізу освітньої діяльності як фактора своєрідної духовної реабілітації молоді. Описується процес формування і становлення осіб із обмеженими фізичними можливостями як творчих особистостей. Також робиться акцент на реалізації зв'язку проблеми розвитку творчості студентів із педагогічними технологіями.

В статье рассматривается историко-психолого-педагогический аспект реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями. Осуществляется попытка анализа образовательной деятельности как фактора своеобразной духовной реабилитации молодежи. Описывается процесс формирования и становления лиц с ограниченными физическими возможностями как творческой личности. Также делается акцент на реализации связи проблемы развития творчества студентов с педагогическими технологиями.

In article historical psychological pedagogical aspect of rehabilitation of persons with the limited physical opportunities is considered. Attempt of the analysis of educational activity as factor of original spiritual rehabilitation of youth is carried out. Process of formation and becoming of persons with the limited physical opportunities as creative person is described. Also accent is made on realization of connection of a problem of development of creativity of students with pedagogical technologies.

докладніше...
Номер сторінки: 461