АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кукса Володимир Олександрович

У ракурсі історичного генезису розглядаються концептуальні погляди на предмет "здоров'я" і проблеми його оптимального визначення. Інтерпретація оздоровчої кваліметрії стосується професійного розвитку студентів, включаючи також ту групу, яка має особливі потреби, пов'язані зі здоров'ям і адаптацією до умов життя.

В ракурсе исторического генезиса рассматриваются концептуальные взгляды на предмет "здоровье" и проблемы его оптимального определения. Интерпретация оздоровительной квалиметрии касается профессионального развития студентов, включая также ту групу, которая имеет особые потребности, связанные со здоровьем и адаптацией к условиям  жизни.

In an aspect angle of historical genesis the conceptual views on a subject "health" and problems of its optimum definition are under the focus. On the basis of methodological principles the author's position on difinition and characteristic of separate  components  of  healsth is constructed pursuant to concepts, available  in  a  scientific  revolution. The interpretation healthy Qualimetria concerns professional development of a student  with Special Needs.    

докладніше...
Номер сторінки: 481