АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кравцова Ольга Святославівна

Запропоновано нові методики проведення занять з корекції порушень постави підлітків за допомогою знову сконструйованих або вдосконалених оздоровчо-лікувальних тренажерів і пристосувань.

Предложены новые методики проведения занятий по коррекции нарушений осанки подростков с помощью вновь сконструированных или усовершенствованных оздоровительно-лечебных тренажёров и приспособлений.

New methjds of conducting lectures in correction of bearing abnormalities of young people with the help of newly constructed or improved sanitarymedicinal training apparatus and devices were proposed.

докладніше...
Номер сторінки: 338