АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Федорцова Олена Григорівна

Стаття присвячена методу ситуативного аналізу «кейс-стаді». Наводиться ряд прикладів по використанню даного методу в навчальному процесі ВНТУ. Описано метод «кейс-стаді», застосовуваний в дистанційному навчанні студентів-заочників. Рекомендується застосування описаного методу «кейс-стаді» в дистанційному навчанні студентів-заочників та студентів з особливими потребами.

Статья посвящена методу ситуативного анализа «кейс-стади». Приводится ряд примеров по использованию данного метода в учебном процессе ВНТУ. Описан метод «кейс-стади», применяемый в дистанционном обучении студентов-заочников. Рекомендуется применение описанного метода «кейс-стади» в дистанционном обучении студентов-заочников и студентов с особыми потребностями.

The article is dealt with method of situational analysis of «case-study». Here is given a number of examples of using given method in the teaching process of Vinnyts'i National Technical University. The «casestudy» method used in distant education of correspondence students and students with disabilities has been described.

докладніше...

Стаття присвячена важливій проблемі навчання і виховання студентської молоді - проблеми становлення особистості. У статті описано досвід кураторської роботи викладання в ВНТУ, підкреслюються переваги гуманітарного компонента навчання в процесі формування духовно-моральних цінностей студентів, а також переваги індивідуального підходу до особистості в процесі навчання.

Статья посвящена важной проблеме обучения и воспитания студенческой молодёжи — проблеме становления личности. В статье описано опыт кураторской работы преподавания в ВНТУ, подчёркиваются преимущества гуманитарного компонента обучения в процессе формирования духовно-моральных ценностей студентов, а также преимущества индивидуального подхода к личности в процессе обучения.

The article is dealt with important problem of teaching and bringing up student, and the problem of becoming personality. The description of experience of curator's work is given in the article. The stress is laid on the advantages of humanitarian component in the process of becoming students' personality as well as advantages of individual approach to each student.

докладніше...
Номер сторінки: 77