АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Березовський Анатолій Петрович

На підставі результатів автоексперименту, запропонована програма використання різноманітних видів і прийомів масажу з метою прискорення відновлювальних процесів після тотального тромбозу судин нижньої кінцівки.

докладніше...

В статті робиться спроба розкрити універсальність оздоровчої системи Су Джок і її значення для підготовки сучасних фахівців із адаптивного фізичного виховання.

В статье делается попытка раскрыть универсальность оздоровительной системы Су Джок для подготовки современных специалистов с адаптивного физического воспитания.

In the article is given it a shot to expose universality of the health system of Su Jock for preparation of modern specialists from adaptive physical education.

докладніше...

У статті на підставі результатів автоексперемента робиться висновок щодо позитивних результатів апробації та застосування засобів і форм фізичної культури в різні періоди розвитку артрозу колінного суглоба нижньої кінцівки, а також можливість їх використання в подальшому з метою остаточного усунення наслідків артрозу.

В статье на основании результатов автоэксперимента делается вывод относительно позитивных результатов апробации и применения средств и форм физической культуры в разные периоды развития артроза коленного сустава нижней конечности, а также возможность их использования в дальнейшем с целью окончательного устранения последствий артроза.

In the article, on the basis of experiment, is drawn conclusion about pos itive results approbations and applications of facilities and forms of physical culture in a period of development of deforming artrose of knee to the joint of lower extremity and possibility of their use in future, with the purpose of com plete liquidation of consequences of artrose.

докладніше...

На основі автоексперімента зроблено попередній висновок про позитивні результати апробації застосування засобів і форм фізичної культури в перший період розвитку тромбозу нижньої кінцівки і можливостей їх використання в подальшому з метою повної ліквідації наслідків тромбозу. Основний матеріал дослідження з відповідним обґрунтуванням отриманих даних автоексперімента буде описаний в наступних статтях авторів.

На основе автоэксперимента сделан предварительный вывод о позитивных результатах апробации применения средств и форм физической культуры в первый период развития тромбоза нижней конечности и возможностей их использования в дальнейшем в целях полной ликвидации последствий тромбоза. Основной материал исследования с соответствующим обоснованием полученных данных автоэксперимента будет описан в последующих статьях авторов.

In the article a prior conclusion about the positive results of approbation of physical training means and forms' application during the first period of lower extremities thrombosis' development and possibilities to use them later on aiming at complete liquidation of thrombosis' consequences was made on the basis of an autoexperiment. The main material of the research with complete basing of the autoexperiment findings is going to be described in other articles.

докладніше...